Broeder, jy is my bondgenoot: moet nou nie die wit olifant wees om my in die Engelse kraal te lei nie.


broeder-jy-is-my-bondgenoot-moet-nou-nie-die-wit-olifant-wees-om-my-in-die-engelse-kraal-te-lei-nie
paul krugerbroederjyismybondgenootmoetnouniediewitolifantweesominengelsekraalteleiniejy isis mymy bondgenootmoet nounou nienie diedie witwit olifantolifant weeswees omom mymy inin diedie engelseengelse kraalkraal tete leilei niejy is myis my bondgenootmoet nou nienou nie dienie die witdie wit olifantwit olifant weesolifant wees omwees om myom my inmy in diein die engelsedie engelse kraalengelse kraal tekraal te leite lei niejy is my bondgenootmoet nou nie dienou nie die witnie die wit olifantdie wit olifant weeswit olifant wees omolifant wees om mywees om my inom my in diemy in die engelsein die engelse kraaldie engelse kraal teengelse kraal te leikraal te lei niemoet nou nie die witnou nie die wit olifantnie die wit olifant weesdie wit olifant wees omwit olifant wees om myolifant wees om my inwees om my in dieom my in die engelsemy in die engelse kraalin die engelse kraal tedie engelse kraal te leiengelse kraal te lei nie

Ek weier om vergaderings te lei waarop snotkop prefekte en werkers met standerd 6 nou skielik 'n sê het. -Unknown
ek-weier-om-vergaderings-te-lei-waarop-snotkop-prefekte-werkers-met-standerd-6-nou-skielik-'n-sê-het
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou