As jy uit die werk van een skrywer neerskryf, is dit plagiaat, maar as jy baie werke raadpleeg, is dit navorsing.


as-jy-uit-die-werk-van-een-skrywer-neerskryf-is-dit-plagiaat-maar-as-jy-baie-werke-raadpleeg-is-dit-navorsing
wilson miznerasjyuitdiewerkvaneenskrywerneerskryfisditplagiaatmaarasbaiewerkeraadpleegnavorsingas jyjy uituit diedie werkwerk vanvan eeneen skrywerskrywer neerskryfis ditdit plagiaatmaar asas jyjy baiebaie werkewerke raadpleegis ditdit navorsingas jy uitjy uit dieuit die werkdie werk vanwerk van eenvan een skrywereen skrywer neerskryfis dit plagiaatmaar as jyas jy baiejy baie werkebaie werke raadpleegis dit navorsingas jy uit diejy uit die werkuit die werk vandie werk van eenwerk van een skrywervan een skrywer neerskryfmaar as jy baieas jy baie werkejy baie werke raadpleegas jy uit die werkjy uit die werk vanuit die werk van eendie werk van een skrywerwerk van een skrywer neerskryfmaar as jy baie werkeas jy baie werke raadpleeg

Eintlik kom dit daarop neer dat die skrywer 'n Aap van God is omdat hy met oerbronne werk. -Etienne Leroux
eintlik-kom-dit-daarop-neer-dat-die-skrywer-'n-aap-van-god-is-omdat-hy-met-oerbronne-werk
Maar tussen hakies wil ek net dit opmerk: baie van ons voorouers het stoomharte by die ossewaens gehad; baie van ons het remskoenharte by die stoomwaens. -C.J. Langenhoven
maar-tussen-hakies-wil-ek-net-dit-opmerk-baie-van-ons-voorouers-het-stoomharte-by-die-ossewaens-gehad-baie-van-ons-het-remskoenharte-by-die
Die Afrikaners moes apartheid probeer om uit te vind dat dit nie werk nie. -Piet Cillié
die-afrikaners-moes-apartheid-probeer-om-uit-te-vind-dat-dit-nie-werk-nie