As iemand se kritiek oor my werk gunstig is, doen ek nie die moeite om te ondersoek of hy 'n bevoegde beoordelaar is nie.


as-iemand-se-kritiek-oor-my-werk-gunstig-is-doen-ek-nie-die-moeite-om-te-ondersoek-of-hy-'n-bevoegde-beoordelaar-is-nie
c.j. langenhovenasiemandsekritiekoormywerkgunstigisdoenekniediemoeiteomteondersoekofhy'nbevoegdebeoordelaarisnieas iemandse kritiekkritiek oormy werkwerk gunstiggunstig isdoen ekek nienie diedie moeitemoeite omom tete ondersoekhy 'nn bevoegdebevoegde beoordelaarbeoordelaar isis nieas iemand seiemand se kritiekse kritiek oorkritiek oor myoor my werkmy werk gunstigwerk gunstig isdoen ek nieek nie dienie die moeitedie moeite ommoeite om teom te ondersoekondersoek of hyhy 'n bevoegden bevoegde beoordelaarbevoegde beoordelaar isbeoordelaar is nieas iemand se kritiekiemand se kritiek oorse kritiek oor mykritiek oor my werkoor my werk gunstigmy werk gunstig isdoen ek nie dieek nie die moeitenie die moeite omdie moeite om temoeite om te ondersoekte ondersoek of hyondersoek of hy 'nhy 'n bevoegde beoordelaarn bevoegde beoordelaar isbevoegde beoordelaar is nieas iemand se kritiek ooriemand se kritiek oor myse kritiek oor my werkkritiek oor my werk gunstigoor my werk gunstig isdoen ek nie die moeiteek nie die moeite omnie die moeite om tedie moeite om te ondersoekom te ondersoek of hyte ondersoek of hy 'nondersoek of hy 'n bevoegdehy 'n bevoegde beoordelaar isn bevoegde beoordelaar is nie

As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
Die geveinsde man doen soveel moeite om die deug na te aap dat 'n mens jou verwonder waarom hy nie sommer meteens die egte artikel aanskaf nie. -C.J. Langenhoven
die-geveinsde-man-doen-soveel-moeite-om-die-deug-na-te-aap-dat-'n-mens-jou-verwonder-waarom-hy-nie-sommer-meteens-die-egte-artikel-aanskaf-nie
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
As jy nie van iemand hou nie, doen hom 'n weldaad. Daarna sal jy hom liefhê. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-van-iemand-hou-nie-doen-hom-'n-weldaad-daarna-sal-jy-hom-liefhê
Geen dag is lank vir iemand wat werk nie. -Seneca
geen-dag-is-lank-vir-iemand-wat-werk-nie
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle