As daar 'n massa van gode was, sou hulle demokrasie as regeringsvorm gekies het. So 'n perfekte regeringsvorm is nie vir die mens nie.


as-daar-'n-massa-van-gode-was-sou-hulle-demokrasie-as-regeringsvorm-gekies-het-so-'n-perfekte-regeringsvorm-is-nie-vir-die-mens-nie
jean-jacques rousseauasdaar'nmassavangodewassouhulledemokrasieasregeringsvormgekieshetsoperfekteisnievirdiemensnieas daardaar 'nn massamassa vanvan godegode wassou hullehulle demokrasiedemokrasie asas regeringsvormregeringsvorm gekiesgekies hetso 'nn perfekteperfekte regeringsvormregeringsvorm isis nienie virvir diedie mensmens nieas daar 'ndaar 'n massan massa vanmassa van godevan gode wassou hulle demokrasiehulle demokrasie asdemokrasie as regeringsvormas regeringsvorm gekiesregeringsvorm gekies hetso 'n perfekten perfekte regeringsvormperfekte regeringsvorm isregeringsvorm is nieis nie virnie vir dievir die mensdie mens nieas daar 'n massadaar 'n massa vann massa van godemassa van gode wassou hulle demokrasie ashulle demokrasie as regeringsvormdemokrasie as regeringsvorm gekiesas regeringsvorm gekies hetso 'n perfekte regeringsvormn perfekte regeringsvorm isperfekte regeringsvorm is nieregeringsvorm is nie viris nie vir dienie vir die mensvir die mens nieas daar 'n massa vandaar 'n massa van goden massa van gode wassou hulle demokrasie as regeringsvormhulle demokrasie as regeringsvorm gekiesdemokrasie as regeringsvorm gekies hetso 'n perfekte regeringsvorm isn perfekte regeringsvorm is nieperfekte regeringsvorm is nie virregeringsvorm is nie vir dieis nie vir die mensnie vir die mens nie

Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge
Die demokrasie het gegroei uit die mens se veronderstelling dat as hulle in sekere opsigte gelykwaardig is, dan is hulle volkome gelykwaardig. -Aristotle
die-demokrasie-het-gegroei-uit-die-mens-se-veronderstelling-dat-as-hulle-in-sekere-opsigte-gelykwaardig-is-dan-is-hulle-volkome-gelykwaardig
Om God te dien is goed vir die mens. Maar die gebed word as 'n makliker soort diens beskou en word dus meer gekies. -Benjamin Franklin
om-god-te-dien-is-goed-vir-die-mens-maar-die-gebed-word-as-'n-makliker-soort-diens-beskou-word-dus-meer-gekies