Alle praat in hierdie treurige, bitter, bont, begrafnisland is politiek - of dit nou fluisterpraat, kakpraat, wind - of spoeg- of saampraat is.


alle-praat-in-hierdie-treurige-bitter-bont-begrafnisland-is-politiek-of-dit-nou-fluisterpraat-kakpraat-wind-of-spoeg-of-saampraat-is
breyten breytenbachallepraatinhierdietreurigebitterbontbegrafnislandispolitiekofditnoufluisterpraatkakpraatwindspoegsaampraatisalle praatpraat inin hierdiehierdie treurigeis politiekpolitiekdit nounou fluisterpraatwindsaampraat isalle praat inpraat in hierdiein hierdie treurigebegrafnisland is politiekis politiekdit nou fluisterpraatalle praat in hierdiepraat in hierdie treurigebegrafnisland is politiekalle praat in hierdie treurige

Ek praat vanDrome, kinders van 'n spelende brein,Verwek deur niks anders as yle fantasie,So dun in wese soos die lug,En wisselvalliger as die wind. -William Shakespeare
ek-praat-vandrome-kinders-van-'n-spelende-breinverwek-deur-niks-anders-as-yle-fantasieso-dun-in-wese-soos-die-lugen-wisselvalliger-as-die-wind
Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk. -André P. Brink
ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk