Afrikaners was nog altyd geneid om iets irrelevants te doen.


afrikaners-was-nog-altyd-geneid-om-iets-irrelevants-te-doen
ken owenafrikanerswasnogaltydgeneidomietsirrelevantstedoenafrikaners waswas nognog altydaltyd geneidgeneid omom ietsiets irrelevantsirrelevants tete doenafrikaners was nogwas nog altydnog altyd geneidaltyd geneid omgeneid om ietsom iets irrelevantsiets irrelevants teirrelevants te doenafrikaners was nog altydwas nog altyd geneidnog altyd geneid omaltyd geneid om ietsgeneid om iets irrelevantsom iets irrelevants teiets irrelevants te doenafrikaners was nog altyd geneidwas nog altyd geneid omnog altyd geneid om ietsaltyd geneid om iets irrelevantsgeneid om iets irrelevants teom iets irrelevants te doen

'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Niemand het nog ooit opreg gebid sonder om iets te leer nie. -Ralph Waldo Emerson
niemand-het-nog-ooit-opreg-gebid-sonder-om-iets-te-leer-nie