'n Leier wat veral in krisistye maar net daar is om agterna te loop, is geen leier nie. Hy is eerder 'n gevaar. Ek glo in werklike leierskap maar


'n-leier-wat-veral-in-krisistye-maar-net-daar-is-om-agterna-te-loop-is-geen-leier-nie-hy-is-eerder-'n-gevaar-ek-glo-in-werklike-leierskap-maar
d.f. malan'nleierwatveralinkrisistyemaarnetdaarisomagternateloopgeenleierniehyeerdergevaarekglowerklikeleierskapleierskapradeditwillewendekontakmetsyvolkn leierleier watwat veralveral inin krisistyekrisistye maarmaar netnet daardaar isis omom agternaagterna tete loopis geengeen leierleier niehy isis eerdereerder 'nn gevaarek gloglo inin werklikewerklike leierskapleierskap maarleierskap inin radedit wilwil sêsê inin lewendelewende kontakkontak metmet sysy volkn leier watleier wat veralwat veral inveral in krisistyein krisistye maarkrisistye maar netmaar net daarnet daar isdaar is omis om agternaom agterna teagterna te loopis geen leiergeen leier niehy is eerderis eerder 'neerder 'n gevaarek glo inglo in werklikein werklike leierskapwerklike leierskap maarleierskap in radedit wil sêwil sê insê in lewendein lewende kontaklewende kontak metkontak met symet sy volk

Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone
...die redelike demokrasie is 'n hoë en edel maar 'n gevaarlike leefwyse; dit is geen rusbed waarop 'n volk hom kan uitstrek nie. -N.P. van Wyk Louw
die-redelike-demokrasie-is-'n-hoë-edel-maar-'n-gevaarlike-leefwyse-dit-is-geen-rusbed-waarop-'n-volk-hom-kan-uitstrek-nie
Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
Maar net so seker as wat die Afrikanervolk 'n volk van bevryding is, so seker is hy ook 'n volk van onderdrukking. -Johan Degenaar
maar-net-so-seker-as-wat-die-afrikanervolk-'n-volk-van-bevryding-is-so-seker-is-hy-ook-'n-volk-van-onderdrukking