'n Goeie boek is die een wat met groot verwagtig oopgemaak en met groot wins toegemaak word.


'n-goeie-boek-is-die-een-wat-met-groot-verwagtig-oopgemaak-met-groot-wins-toegemaak-word
amos bronson alcott'ngoeieboekisdieeenwatmetgrootverwagtigoopgemaakwinstoegemaakwordn goeiegoeie boekboek isis diedie eeneen watwat metmet grootgroot verwagtigverwagtig oopgemaakoopgemaak enen metmet grootgroot winswins toegemaaktoegemaak wordn goeie boekgoeie boek isboek is dieis die eendie een wateen wat metwat met grootmet groot verwagtiggroot verwagtig oopgemaakverwagtig oopgemaak enoopgemaak en meten met grootmet groot winsgroot wins toegemaakwins toegemaak wordn goeie boek isgoeie boek is dieboek is die eenis die een watdie een wat meteen wat met grootwat met groot verwagtigmet groot verwagtig oopgemaakgroot verwagtig oopgemaak enverwagtig oopgemaak en metoopgemaak en met grooten met groot winsmet groot wins toegemaakgroot wins toegemaak wordn goeie boek is diegoeie boek is die eenboek is die een watis die een wat metdie een wat met grooteen wat met groot verwagtigwat met groot verwagtig oopgemaakmet groot verwagtig oopgemaak engroot verwagtig oopgemaak en metverwagtig oopgemaak en met grootoopgemaak en met groot winsen met groot wins toegemaakmet groot wins toegemaak word

Die boompie wat vandag geplant en met my bloed benat word, sal groei en groot word, en heerlike vrugte vir ons volk dra. -Jopie Fourie
die-boompie-wat-vandag-geplant-met-my-bloed-benat-word-sal-groei-groot-word-heerlike-vrugte-vir-ons-volk-dra
Dit is nie 'n roman wat liggies eenkant toe gestoot moet word nie. Dit moet met groot krag gegooi word. -Dorothy Parker
dit-is-nie-'n-roman-wat-liggies-eenkant-toe-gestoot-moet-word-nie-dit-moet-met-groot-krag-gegooi-word
Kies jou vyande met groot oorleg. 'n Toegewyde vyand is 'n onuitputlike inspirasiebron. -Hennie Aucamp
kies-jou-vyande-met-groot-oorleg-'n-toegewyde-vyand-is-'n-onuitputlike-inspirasiebron
Resensente is soos doeaneampternare wat die arme drommels visenteer, maar die groot menere met 'n buiging laat deurloop. -Max Weber
resensente-is-soos-doeaneampternare-wat-die-arme-drommels-visenteer-maar-die-groot-menere-met-'n-buiging-laat-deurloop