'n Drama-kritikus is 'n persoon wat 'n dramaturg verras deur hom mee te deel wat hy bedoel het.


'n-drama-kritikus-is-'n-persoon-wat-'n-dramaturg-verras-deur-hom-mee-te-deel-wat-hy-bedoel-het
wilson mizner'ndramakritikusispersoonwatdramaturgverrasdeurhommeetedeelhybedoelhetis 'nn persoonpersoon watwat 'nn dramaturgdramaturg verrasverras deurdeur homhom meemee tete deeldeel watwat hyhy bedoelbedoel hetis 'n persoonn persoon watpersoon wat 'nwat 'n dramaturgn dramaturg verrasdramaturg verras deurverras deur homdeur hom meehom mee temee te deelte deel watdeel wat hywat hy bedoelhy bedoel hetis 'n persoon watn persoon wat 'npersoon wat 'n dramaturgwat 'n dramaturg verrasn dramaturg verras deurdramaturg verras deur homverras deur hom meedeur hom mee tehom mee te deelmee te deel watte deel wat hydeel wat hy bedoelwat hy bedoel hetis 'n persoon wat 'nn persoon wat 'n dramaturgpersoon wat 'n dramaturg verraswat 'n dramaturg verras deurn dramaturg verras deur homdramaturg verras deur hom meeverras deur hom mee tedeur hom mee te deelhom mee te deel watmee te deel wat hyte deel wat hy bedoeldeel wat hy bedoel het

'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel. -John Ruskin
'n-argitek-moet-so-min-in-stede-woon-soos-'n-skilder-stuur-hom-na-ons-heuwels-laat-hom-daar-'n-studie-maak-van-wat-die-natuur-bedoel-met-'n
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
Elke tradisie voer heelwat opdrifsels met hom mee. -N.P. van Wyk Louw
elke-tradisie-voer-heelwat-opdrifsels-met-hom-mee
Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker. -C.J. Langenhoven
skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou
Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak; die liefde wat ek gegee het, en die liefde wat ek gekry het. -C.J. Langenhoven
deur-twee-dinge-is-my-lewe-vir-my-leefbaar-gemaak-die-liefde-wat-ek-gegee-het-die-liefde-wat-ek-gekry-het