Zullen wij, als verstandige mannen, dan dulden dat een ellendige vrijbuiter de gruwelike rassehaat ons in den hart jaag?


zullen-wij-als-verstandige-mannen-dan-dulden-dat-een-ellendige-vrijbuiter-de-gruwelike-rassehaat-ons-in-den-hart-jaag
m.t. steynzullenwijalsverstandigemannendanduldendateenellendigevrijbuiterdegruwelikerassehaatonsindenhartjaagzullen wijals verstandigeverstandige mannendan duldendulden datdat eeneen ellendigeellendige vrijbuitervrijbuiter dede gruwelikegruwelike rassehaatrassehaat onsons inin denden harthart jaagals verstandige mannendan dulden datdulden dat eendat een ellendigeeen ellendige vrijbuiterellendige vrijbuiter devrijbuiter de gruwelikede gruwelike rassehaatgruwelike rassehaat onsrassehaat ons inons in denin den hartden hart jaagdan dulden dat eendulden dat een ellendigedat een ellendige vrijbuitereen ellendige vrijbuiter deellendige vrijbuiter de gruwelikevrijbuiter de gruwelike rassehaatde gruwelike rassehaat onsgruwelike rassehaat ons inrassehaat ons in denons in den hartin den hart jaagdan dulden dat een ellendigedulden dat een ellendige vrijbuiterdat een ellendige vrijbuiter deeen ellendige vrijbuiter de gruwelikeellendige vrijbuiter de gruwelike rassehaatvrijbuiter de gruwelike rassehaat onsde gruwelike rassehaat ons ingruwelike rassehaat ons in denrassehaat ons in den hartons in den hart jaag

Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het. -Unknown
ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het