Wij schikken ons en dragen ons lot maar die dag der wrake komt.God is rechtvaardig en het ons oordeel der geschiedenis gewis. Het groote magtige Engeland dat door ons niets winnen kan, gunt ons het vrije zonnelicht des hemels niet.


wij-schikken-ons-dragen-ons-lot-maar-die-dag-der-wrake-komtgod-is-rechtvaardig-het-ons-oordeel-der-geschiedenis-gewis-het-groote-magtige-engeland
t.f. burgerswijschikkenonsdragenlotmaardiedagderwrakekomtgodisrechtvaardighetoordeelgeschiedenisgewishetgrootemagtigeengelanddatdoornietswinnenkanguntvrijezonnelichthemelsnietwij schikkenschikken onsons enen dragendragen onsons lotlot maarmaar diedie dagdag derder wrakeis rechtvaardigrechtvaardig enen hethet onsons oordeeloordeel derder geschiedenisgeschiedenis gewishet grootegroote magtigemagtige engelanddat doorons nietsniets winnenwinnen kangunt onsons hethet vrijevrije zonnelichtzonnelicht desdes hemelshemels nietwij schikken onsschikken ons enons en dragenen dragen onsdragen ons lotons lot maarlot maar diemaar die dagdie dag derdag der wrakeis rechtvaardig enrechtvaardig en heten het onshet ons oordeelons oordeel deroordeel der geschiedenisder geschiedenis gewishet groote magtigegroote magtige engelandmagtige engeland datengeland dat doordat door onsdoor ons nietsons niets winnenniets winnen kangunt ons hetons het vrijehet vrije zonnelichtvrije zonnelicht deszonnelicht des hemelsdes hemels niet

Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het. -Unknown
ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon