Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie?


wie-van-julle-wat-'n-gebou-wil-oprig-gaan-nie-eers-sit-die-koste-bereken-om-te-of-hy-genoeg-geld-het-om-die-werk-te-voltooi-nie
die bybelwievanjullewat'ngebouwilopriggaannieeerssitdiekosteberekenomteofhygenoeggeldhetwerkvoltooiniewie vanvan jullejulle watwat 'nn gebougebou wilwil opriggaan nienie eerseers sitsit enen diedie kostekoste berekenom tete sienhy genoeggenoeg geldgeld hethet omom diedie werkwerk tete voltooivoltooi niewie van jullevan julle watjulle wat 'nwat 'n geboun gebou wilgebou wil opriggaan nie eersnie eers siteers sit ensit en dieen die kostedie koste berekenom te siensien of hyhy genoeg geldgenoeg geld hetgeld het omhet om dieom die werkdie werk tewerk te voltooite voltooi niewie van julle watvan julle wat 'njulle wat 'n gebouwat 'n gebou wiln gebou wil opriggaan nie eers sitnie eers sit eneers sit en diesit en die kosteen die koste berekente sien of hysien of hy genoeghy genoeg geld hetgenoeg geld het omgeld het om diehet om die werkom die werk tedie werk te voltooiwerk te voltooi niewie van julle wat 'nvan julle wat 'n geboujulle wat 'n gebou wilwat 'n gebou wil opriggaan nie eers sit ennie eers sit en dieeers sit en die kostesit en die koste berekenom te sien of hyte sien of hy genoegsien of hy genoeg geldhy genoeg geld het omgenoeg geld het om diegeld het om die werkhet om die werk teom die werk te voltooidie werk te voltooi nie

Dit is 'n eerbiedwaardige ding om 'n antieke kasteel of gebou te sien wat nie vervalle is nie. -Sir Francis Bacon
dit-is-'n-eerbiedwaardige-ding-om-'n-antieke-kasteel-of-gebou-te-wat-nie-vervalle-is-nie
Voordat jy 'n nuwe koers inslaan, bereken eers of jy weer sal kan omdraai as jy jou altemit vasloop, en onthou geen pad is na weerskante toe afdraand nie. -C.J. Langenhoven
voordat-jy-'n-nuwe-koers-inslaan-bereken-eers-of-jy-weer-sal-kan-omdraai-as-jy-jou-altemit-vasloop-onthou-geen-pad-is-na-weerskante-toe-afdraand-nie
Moet nooit geldskieter of geldlener word nie;Wie uitleen, sal soms geld en vriend verloor,Wie leen, verstomp sy spaarsin en sy sorg. -William Shakespeare
moet-nooit-geldskieter-of-geldlener-word-niewie-uitleen-sal-soms-geld-vriend-verloorwie-leen-verstomp-sy-spaarsin-sy-sorg
Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee
Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie. -C.J. Langenhoven
die-vriendskap-wat-jy-moet-koop-is-'n-duur-artikel-jy-sal-nie-weer-jou-prys-kry-as-jy-dit-van-die-hand-wil-sit-nie