Wie gee verstand aan die ibisom tee die vloed te waarksuof wie gee insig aan die haanom die dag aan te kondig?


wie-gee-verstand-aan-die-ibisom-tee-die-vloed-te-waarksuof-wie-gee-insig-aan-die-haanom-die-dag-aan-te-kondig
die bybelwiegeeverstandaandieibisomteevloedtewaarksuofwieinsighaanomdagkondigwie geegee verstandaan diedie ibisomibisom teetee diedie vloedvloed tete waarksuofwaarksuof wiewie geegee insiginsig aanaan diedie haanomhaanom diedie dagdag aanaan tete kondigwie gee verstandgee verstand aanverstand aan dieaan die ibisomdie ibisom teeibisom tee dietee die vloeddie vloed tevloed te waarksuofte waarksuof wiewaarksuof wie geewie gee insiggee insig aaninsig aan dieaan die haanomdie haanom diehaanom die dagdie dag aandag aan teaan te kondigwie gee verstand aangee verstand aan dieverstand aan die ibisomaan die ibisom teedie ibisom tee dieibisom tee die vloedtee die vloed tedie vloed te waarksuofvloed te waarksuof wiete waarksuof wie geewaarksuof wie gee insigwie gee insig aangee insig aan dieinsig aan die haanomaan die haanom diedie haanom die daghaanom die dag aandie dag aan tedag aan te kondigwie gee verstand aan diegee verstand aan die ibisomverstand aan die ibisom teeaan die ibisom tee diedie ibisom tee die vloedibisom tee die vloed tetee die vloed te waarksuofdie vloed te waarksuof wievloed te waarksuof wie geete waarksuof wie gee insigwaarksuof wie gee insig aanwie gee insig aan diegee insig aan die haanominsig aan die haanom dieaan die haanom die dagdie haanom die dag aanhaanom die dag aan tedie dag aan te kondig

Wie liefde verwar met sinnelikheid, sien 'n engel aan vir 'n aap. -C.J. Langenhoven
wie-liefde-verwar-met-sinnelikheid-'n-engel-aan-vir-'n-aap
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end
Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
Wie is ryk? Hy wat tevrede is. Wie is dit? Niemand. -Benjamin Franklin
wie-is-ryk-hy-wat-tevrede-is-wie-is-dit-niemand
Moet nooit geldskieter of geldlener word nie;Wie uitleen, sal soms geld en vriend verloor,Wie leen, verstomp sy spaarsin en sy sorg. -William Shakespeare
moet-nooit-geldskieter-of-geldlener-word-niewie-uitleen-sal-soms-geld-vriend-verloorwie-leen-verstomp-sy-spaarsin-sy-sorg