Welkom, vreemdeling vergetelheid. Skroomnie om jou donker vakuum om my uitte brei, vergroting van die duister agtermy ooglede.


welkom-vreemdeling-vergetelheid-skroomnie-om-jou-donker-vakuum-om-my-uitte-brei-vergroting-van-die-duister-agtermy-ooglede
wilma stockenstromwelkomvreemdelingvergetelheidskroomnieomjoudonkervakuummyuittebreivergrotingvandieduisteragtermyoogledevreemdeling vergetelheidskroomnie omom joujou donkerdonker vakuumvakuum omom mymy uitteuitte breivergroting vanvan diedie duisterduister agtermyagtermy oogledeskroomnie om jouom jou donkerjou donker vakuumdonker vakuum omvakuum om myom my uittemy uitte breivergroting van dievan die duisterdie duister agtermyduister agtermy oogledeskroomnie om jou donkerom jou donker vakuumjou donker vakuum omdonker vakuum om myvakuum om my uitteom my uitte breivergroting van die duistervan die duister agtermydie duister agtermy oogledeskroomnie om jou donker vakuumom jou donker vakuum omjou donker vakuum om mydonker vakuum om my uittevakuum om my uitte breivergroting van die duister agtermyvan die duister agtermy ooglede

...die digter is die man wat in die donker waters van die chaos duik om skoon en blink dinge daaruit te haal. -Marthinus Versfeld
die-digter-is-die-man-wat-in-die-donker-waters-van-die-chaos-duik-om-skoon-blink-dinge-daaruit-te-haal
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker. -C.J. Langenhoven
skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou
Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie. -Ralph Waldo Emerson
gevatheid-is-altyd-welkom-wis-alle-onderskeid-tussen-mense-uit-geen-waardigheid-geen-geleerdheid-geen-sterk-karakter-kan-staande-bly-teen-gevatheid