Watter tyd beleef ons nie waarin daar so baie kritici en so min lesers is.


watter-tyd-beleef-ons-nie-waarin-daar-so-baie-kritici-so-min-lesers-is
baron de montesquieuwattertydbeleefonsniewaarindaarsobaiekriticiminlesersiswatter tydtyd beleefbeleef onsons nienie waarinwaarin daardaar soso baiebaie kriticikritici enen soso minmin leserslesers iswatter tyd beleeftyd beleef onsbeleef ons nieons nie waarinnie waarin daarwaarin daar sodaar so baieso baie kriticibaie kritici enkritici en soen so minso min lesersmin lesers iswatter tyd beleef onstyd beleef ons niebeleef ons nie waarinons nie waarin daarnie waarin daar sowaarin daar so baiedaar so baie kriticiso baie kritici enbaie kritici en sokritici en so minen so min lesersso min lesers iswatter tyd beleef ons nietyd beleef ons nie waarinbeleef ons nie waarin daarons nie waarin daar sonie waarin daar so baiewaarin daar so baie kriticidaar so baie kritici enso baie kritici en sobaie kritici en so minkritici en so min lesersen so min lesers is

Watter pyn,watter verlangevorm myen slyt my wegvir die ewigheid reg? -Johann de Lange
watter-pynwatter-verlangevorm-myen-slyt-my-wegvir-die-ewigheid-reg
Waarom probeer ons ons nasie saboteer met prosesse waarin ons sê die meerderheid kan ander totaal vertrap, soos met plekname? -Desmond Tutu
waarom-probeer-ons-ons-nasie-saboteer-met-prosesse-waarin-ons-sê-die-meerderheid-kan-ander-totaal-vertrap-soos-met-plekname