Wat ons, die Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika, nou ervaar, is 'n vorm van borrelsiekte. As jy skielik van onder af, waar jy lekker vasgesit het in die stelsel, uittop bokant die water, dan begin jou bloed borrel. Ons het nou borrelsiekte in daardie sin, en ons wonder wat gaan met ons aan.


wat-ons-die-afrikaanssprekendes-in-suid-afrika-nou-ervaar-is-'n-vorm-van-borrelsiekte-as-jy-skielik-van-onder-af-waar-jy-lekker-vasgesit-het-in-die
jannie gagianowatonsdieafrikaanssprekendesinsuidafrikanouervaaris'nvormvanborrelsiekteasjyskielikonderafwaarlekkervasgesithetstelseluittopbokantwaterdanbeginjoubloedborrelonsborrelsiektedaardiesinonswonderwatgaanmetaanwat onsdie afrikaanssprekendesafrikaanssprekendes innou ervaaris 'nn vormvorm vanvan borrelsiekteas jyjy skielikskielik vanvan onderonder afwaar jyjy lekkerlekker vasgesitvasgesit hethet inin diedie stelseluittop bokantbokant diedie waterdan beginbegin joujou bloedbloed borrelons hethet nounou borrelsiekteborrelsiekte inin daardiedaardie sinen onsons wonderwonder watwat gaangaan metmet onsons aandie afrikaanssprekendes inis 'n vormn vorm vanvorm van borrelsiekteas jy skielikjy skielik vanskielik van ondervan onder afwaar jy lekkerjy lekker vasgesitlekker vasgesit hetvasgesit het inhet in diein die stelseluittop bokant diebokant die waterdan begin joubegin jou bloedjou bloed borrelons het nouhet nou borrelsiektenou borrelsiekte inborrelsiekte in daardiein daardie sinen ons wonderons wonder watwonder wat gaanwat gaan metgaan met onsmet ons aan

Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk. -André P. Brink
ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk