Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie.


wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
c.j. langenhovenwatekvanjobdiemeestebewonderisniegeduldwathyondertespoedbetoonhetniemaardiéhomgekeerdatsydrievriendeeenvirbydeuruitgeskopniewat ekek vanvan jobjob diedie meestemeeste bewonderbewonder isis nienie diedie geduldgeduld watwat hyhy onderonder teëspoedteëspoed betoonbetoon hethet niemaar diédié watwat homhom gekeergekeer hethet datdat hyhy sysy driedrie vriendevriende nienie eeneen virvir eeneen byby diedie deurdeur uitgeskopuitgeskop hethet niewat ek vanek van jobvan job diejob die meestedie meeste bewondermeeste bewonder isbewonder is nieis nie dienie die gedulddie geduld watgeduld wat hywat hy onderhy onder teëspoedonder teëspoed betoonteëspoed betoon hetbetoon het niemaar dié watdié wat homwat hom gekeerhom gekeer hetgekeer het dathet dat hydat hy syhy sy driesy drie vriendedrie vriende nievriende nie eennie een vireen vir eenvir een byeen by dieby die deurdie deur uitgeskopdeur uitgeskop hetuitgeskop het nie

Die man wat ál dae lekker kos het, eet nooit lekker nie; en die man wat heeljaar vakansie hou, het geen één rusdag nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-ál-dae-lekker-kos-het-eet-nooit-lekker-nie-die-man-wat-heeljaar-vakansie-hou-het-geen-één-rusdag-nie