Wanneer ek dood is, hoop ek dit sal so wees: hoe sondig hy ook al was, sy boeke word gelees.


wanneer-ek-dood-is-hoop-ek-dit-sal-so-wees-hoe-sondig-hy-ook-al-was-sy-boeke-word-gelees
hilaire bellocwanneerekdoodishoopditsalsoweeshoesondighyookalwassyboekewordgeleeswanneer ekek dooddood ishoop ekek ditdit salsal soso weeshoe sondigsondig hyhy ookook alal wassy boekeboeke wordword geleeswanneer ek doodek dood ishoop ek ditek dit saldit sal sosal so weeshoe sondig hysondig hy ookhy ook alook al wassy boeke wordboeke word geleeswanneer ek dood ishoop ek dit salek dit sal sodit sal so weeshoe sondig hy ooksondig hy ook alhy ook al wassy boeke word geleeshoop ek dit sal soek dit sal so weeshoe sondig hy ook alsondig hy ook al was

Ons wens onsself soms geluk wanneer ons wakker word na 'n nagmerrie; dit kan so wees in die oomblik na die dood. -Nathaniel Hawthorne
ons-wens-onsself-soms-geluk-wanneer-ons-wakker-word-na-'n-nagmerrie-dit-kan-so-wees-in-die-oomblik-na-die-dood
En al die mensgeslagte sal vergeteen weggebrand wees net soos gras:Maar, God, die swaarste - hoe klein! - is tog die wetedat ek ook deel van dié verwoesting was! -C.M. van den Heever
en-al-die-mensgeslagte-sal-vergeteen-weggebrand-wees-net-soos-grasmaar-god-die-swaarste-hoe-klein-is-tog-die-wetedat-ek-ook-deel-van-dié
Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word. -C.J. Langenhoven
hoe-korter-jy-jou-kuier-maak-hoe-gouer-sal-jy-weer-genooi-word