Wanneer 'n regering sy druk laat skiet, begin ons griewe en al die oorblywende onregte ondraaglik word.


wanneer-'n-regering-sy-druk-laat-skiet-begin-ons-griewe-al-die-oorblywende-onregte-ondraaglik-word
alexis de tocquevillewanneer'nregeringsydruklaatskietbeginonsgriewealdieoorblywendeonregteondraaglikwordwanneer 'nn regeringregering sysy drukdruk laatlaat skietbegin onsons griewegriewe enen alal diedie oorblywendeoorblywende onregteonregte ondraaglikondraaglik wordwanneer 'n regeringn regering syregering sy druksy druk laatdruk laat skietbegin ons grieweons griewe engriewe en alen al dieal die oorblywendedie oorblywende onregteoorblywende onregte ondraaglikonregte ondraaglik wordwanneer 'n regering syn regering sy drukregering sy druk laatsy druk laat skietbegin ons griewe enons griewe en algriewe en al dieen al die oorblywendeal die oorblywende onregtedie oorblywende onregte ondraaglikoorblywende onregte ondraaglik wordwanneer 'n regering sy drukn regering sy druk laatregering sy druk laat skietbegin ons griewe en alons griewe en al diegriewe en al die oorblywendeen al die oorblywende onregteal die oorblywende onregte ondraaglikdie oorblywende onregte ondraaglik word

Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
Wanneer ons bou, laat ons glo ons bou vir altyd. -John Ruskin
wanneer-ons-bou-laat-ons-glo-ons-bou-vir-altyd
Afrikaans word aangekla as vasgekeerde boelietaal; laat ons nou skryf om Afrikaans alles te laat uitsê, oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter. -Jan Rabie
afrikaans-word-aangekla-as-vasgekeerde-boelietaal-laat-ons-nou-skryf-om-afrikaans-alles-te-laat-uitsê-oopsing-volledig-van-terroris-tot
Die digter moet soms na verskillende kante to skiet. Ander kere moet hy van alle skiet vergeet. Net werk en wees. -N.P. van Wyk Louw
die-digter-moet-soms-na-verskillende-kante-to-skiet-ander-kere-moet-hy-van-alle-skiet-vergeet-net-werk-wees
Die skrywer moet sy mond toehou wanneer sy werk begin vertel. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
die-skrywer-moet-sy-mond-toehou-wanneer-sy-werk-begin-vertel