Waaroor ons gedink het in die dag,kom terug as drome in die nag.


waaroor-ons-gedink-het-in-die-dagkom-terug-as-drome-in-die-nag
menanderwaarooronsgedinkhetindiedagkomterugasdromenagons gedinkgedink hethet inin dieterug asas dromedrome inin diedie nagwaaroor ons gedinkons gedink hetgedink het inhet in dieterug as dromeas drome indrome in diein die nagwaaroor ons gedink hetons gedink het ingedink het in dieterug as drome inas drome in diedrome in die nagwaaroor ons gedink het inons gedink het in dieterug as drome in dieas drome in die nag

Drome is waar terwyl hulle duur, en leef ons nie in drome nie? -Alfred
drome-is-waar-terwyl-hulle-duur-leef-ons-nie-in-drome-nie