Waarom probeer ons ons nasie saboteer met prosesse waarin ons sê die meerderheid kan ander totaal vertrap, soos met plekname?


waarom-probeer-ons-ons-nasie-saboteer-met-prosesse-waarin-ons-sê-die-meerderheid-kan-ander-totaal-vertrap-soos-met-plekname
desmond tutuwaaromprobeeronsnasiesaboteermetprosessewaarindiemeerderheidkanandertotaalvertrapsoospleknamewaarom probeerprobeer onsons onsons nasienasie saboteersaboteer metmet prosesseprosesse waarinwaarin onsons sêsê diedie meerderheidmeerderheid kanander totaaltotaal vertrapsoos metmet pleknamewaarom probeer onsprobeer ons onsons ons nasieons nasie saboteernasie saboteer metsaboteer met prosessemet prosesse waarinprosesse waarin onswaarin ons sêons sê diesê die meerderheiddie meerderheid kanmeerderheid kan anderkan ander totaalander totaal vertrapsoos met pleknamewaarom probeer ons onsprobeer ons ons nasieons ons nasie saboteerons nasie saboteer metnasie saboteer met prosessesaboteer met prosesse waarinmet prosesse waarin onsprosesse waarin ons sêwaarin ons sê dieons sê die meerderheidsê die meerderheid kandie meerderheid kan andermeerderheid kan ander totaalkan ander totaal vertrapwaarom probeer ons ons nasieprobeer ons ons nasie saboteerons ons nasie saboteer metons nasie saboteer met prosessenasie saboteer met prosesse waarinsaboteer met prosesse waarin onsmet prosesse waarin ons sêprosesse waarin ons sê diewaarin ons sê die meerderheidons sê die meerderheid kansê die meerderheid kan anderdie meerderheid kan ander totaalmeerderheid kan ander totaal vertrap

Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid. -Pliny the Elder
ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons