Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.


waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie
c.j. langenhovenwaardeerdiewerkvanjouvroujykannieopaarde'nanderknegkryvirdieselfdediensprysniewaardeer diedie werkwerk vanvan joujou vroujy kankan nienie opop diedie aardeaarde 'nander knegkneg krykry virvir dieselfdedieselfde diensdiens enen dieselfdedieselfde prysprys niewaardeer die werkdie werk vanwerk van jouvan jou vroujy kan niekan nie opnie op dieop die aardedie aarde 'naarde 'n andern ander knegander kneg krykneg kry virkry vir dieselfdevir dieselfde diensdieselfde diens endiens en dieselfdeen dieselfde prysdieselfde prys niewaardeer die werk vandie werk van jouwerk van jou vroujy kan nie opkan nie op dienie op die aardeop die aarde 'ndie aarde 'n anderaarde 'n ander knegn ander kneg kryander kneg kry virkneg kry vir dieselfdekry vir dieselfde diensvir dieselfde diens endieselfde diens en dieselfdediens en dieselfde prysen dieselfde prys niewaardeer die werk van joudie werk van jou vroujy kan nie op diekan nie op die aardenie op die aarde 'nop die aarde 'n anderdie aarde 'n ander knegaarde 'n ander kneg kryn ander kneg kry virander kneg kry vir dieselfdekneg kry vir dieselfde dienskry vir dieselfde diens envir dieselfde diens en dieselfdedieselfde diens en dieselfde prysdiens en dieselfde prys nie

Betaal 'n donkie se prys en moenie 'n perd se diens te wagte wees nie - maar jy betaal maklik 'n perd se prys en jy kry 'n donkie se diens.Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees?So 'n ambagsman is die gelukkigste mens op die aarde. Sy arbeid is sy lewenslus. Sy hardste werkdag is sy keurigste vakansie. Nie om die prys of die loon nie, maar om die heerlikheid van sy werk, werk hy.Die mens is gebore vir optrede. Om nie besig te wees en om nie te bestaan nie, is dieselfde ding.Hier is die begin van 'n nuwe dag.God het aan my hierdie dag gegee om te gebruik soos ek wil.Ek kan dit vermors of groei in sy ligEn tot diens wees van ander.Maar wat ek met hierdie dag doen, is belangrikOmdat ek 'n dag van my lewe daarvoor geruil het.Wanneer more aanbreek,Sal vandag vir ewig verlore wees.Ek hoop dat ek nie die prys wat ek daarvoor betaal het, sal berou nie.Ploeg self op die klip land en gee vir jou kneg die sagte grond. Dan sal jy jou kneg behou en jou ploeg ook.