Waar die moeilikheid so groot is as 'n berg, klim die wyse bo-oor, die dwaas graaf 'n tonnel onderdeur en bly binne vassteek; die lafaard draai om.


waar-die-moeilikheid-so-groot-is-as-'n-berg-klim-die-wyse-bo-oor-die-dwaas-graaf-'n-tonnel-onderdeur-bly-binne-vassteek-die-lafaard-draai-om
c.j. langenhovenwaardiemoeilikheidsogrootisas'nbergklimwysebooordwaasgraaftonnelonderdeurblybinnevassteeklafaarddraaiomwaar diedie moeilikheidmoeilikheid soso grootgroot isis asas 'nn bergklim diedie wysedie dwaasdwaas graafgraaf 'nn tonneltonnel onderdeuronderdeur enen blybly binnebinne vassteekdie lafaardlafaard draaidraai omwaar die moeilikheiddie moeilikheid somoeilikheid so grootso groot isgroot is asis as 'nas 'n bergklim die wysedie dwaas graafdwaas graaf 'ngraaf 'n tonneln tonnel onderdeurtonnel onderdeur enonderdeur en blyen bly binnebly binne vassteekdie lafaard draailafaard draai omwaar die moeilikheid sodie moeilikheid so grootmoeilikheid so groot isso groot is asgroot is as 'nis as 'n bergdie dwaas graaf 'ndwaas graaf 'n tonnelgraaf 'n tonnel onderdeurn tonnel onderdeur entonnel onderdeur en blyonderdeur en bly binneen bly binne vassteekdie lafaard draai omwaar die moeilikheid so grootdie moeilikheid so groot ismoeilikheid so groot is asso groot is as 'ngroot is as 'n bergdie dwaas graaf 'n tonneldwaas graaf 'n tonnel onderdeurgraaf 'n tonnel onderdeur enn tonnel onderdeur en blytonnel onderdeur en bly binneonderdeur en bly binne vassteek

By die Wyse is rykdom dienaar, by die dwaas meester. -Seneca
by-die-wyse-is-rykdom-dienaar-by-die-dwaas-meester
Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien. -C.J. Langenhoven
draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
Geregtigheid is soos die koninkryk van God; dit bestaan nie buite ons as 'n feit nie, maar binne-in ons as 'n groot verlange. -George Eliot
geregtigheid-is-soos-die-koninkryk-van-god-dit-bestaan-nie-buite-ons-as-'n-feit-nie-maar-binne-in-ons-as-'n-groot-verlange
Waar is die waarheid. Ja, waar is hy, dis waar. Maar waar is hy? -C.J. Langenhoven
waar-is-die-waarheid-ja-waar-is-hy-dis-waar-maar-waar-is-hy
As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. -Die Bybel
as-'n-koringkorrel-nie-in-die-grond-val-sterwe-nie-bly-hy-net-een-maar-as-hy-sterwe-bring-hy-'n-groot-oes-in