Vir my is die skryfkuns - en al die ander kunste - 'n poging om hierdie aardse bestaan te begryp en dan te verduidelik aan die ewemens, wat elk op sy eie manier soek om dit te begryp. Elke kunstenaar is in sy eie rigting 'n soeker en 'n verduideliker...Raak sien en met waarheid beskryf, dit is die essensiële.


vir-my-is-die-skryfkuns-al-die-ander-kunste-'n-poging-om-hierdie-aardse-bestaan-te-begryp-dan-te-verduidelik-aan-die-ewemens-wat-elk-op-sy-eie
m.e. rothmannvirmyisdieskryfkunsalanderkunste'npogingomhierdieaardsebestaantebegrypdanverduidelikaanewemenswatelkopsyeiemaniersoekditbegrypelkekunstenaarinrigtingsoekerverduidelikerraakmetwaarheidbeskryfessensilevir mymy isis diedie skryfkunsskryfkunsen alal dieander kunstekunste'nn pogingpoging omom hierdiehierdie aardseaardse bestaanbestaan tete begrypbegryp enen dandan tete verduidelikverduidelik aanaan diedie ewemenswat elkelk opop sysy eieeie maniermanier soeksoek omom ditdit tete begrypelke kunstenaarkunstenaar isis inin sysy eieeie rigtingrigting 'nn soekersoeker enen 'nn verduidelikerraakverduidelikerraak sienen metmet waarheidwaarheid beskryfdit isis diedie essensiëlevir my ismy is dieis die skryfkunsdie skryfkunsen alen al dieal die anderdie ander kunsteander kunste'n pogingn poging ompoging om hierdieom hierdie aardsehierdie aardse bestaanaardse bestaan tebestaan te begrypte begryp enbegryp en danen dan tedan te verduidelikte verduidelik aanverduidelik aan dieaan die ewemenswat elk opelk op syop sy eiesy eie maniereie manier soekmanier soek omsoek om ditom dit tedit te begrypelke kunstenaar iskunstenaar is inis in syin sy eiesy eie rigtingeie rigting 'nrigting 'n soekern soeker ensoeker en 'nen 'n verduidelikerraakn verduidelikerraak sienverduidelikerraak sien ensien en meten met waarheidmet waarheid beskryfdit is dieis die essensiële

Die skrywer self sal die uiteindelike bevrediging en triomf hê dat hulle die waarheid nagejaag en in hul beste vermoë beskryf het soos dit aan hulle beskore was om dit te verstaan. -Piet Cillié
die-skrywer-self-sal-die-uiteindelike-bevrediging-triomf-hê-dat-hulle-die-waarheid-nagejaag-in-hul-beste-vermoë-beskryf-het-soos-dit-aan-hulle
Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe. -Honoré de Balzac
armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan
Vir sy eie voordeel beklee 'n man 'n beroep; vir die voordeel van sy ewemens volg hy 'n roeping. -C.J. Langenhoven
vir-sy-eie-voordeel-beklee-'n-man-'n-beroep-vir-die-voordeel-van-sy-ewemens-volg-hy-'n-roeping
Demokrasie bestaan daaruit dat jy jou eie diktators verkies en dit nadat hulle jou vertel het wat jy glo jy wil hoor. -Alan Coren
demokrasie-bestaan-daaruit-dat-jy-jou-eie-diktators-verkies-dit-nadat-hulle-jou-vertel-het-wat-jy-glo-jy-wil-hoor
Diplomate is mense wat die jongste staatsberigte enkele ure voor die ander mense ontvang en enkele dae later begryp. -Ernst Hohenemser
diplomate-is-mense-wat-die-jongste-staatsberigte-enkele-ure-voor-die-ander-mense-ontvang-enkele-dae-later-begryp