Vier weergawes....vier....bestaan oor die lewe van Christus. Watter een sou jy wou gehad het moes uitgegooi word?


vier-weergawesvierbestaan-oor-die-lewe-van-christus-watter-een-sou-jy-wou-gehad-het-moes-uitgegooi-word
desmond tutuvierweergawesvierbestaanoordielewevanchristuswattereensoujywougehadhetmoesuitgegooiworddie lewelewe vanvan christuswatter eeneen sousou jyjy wouwou gehadgehad hethet moesmoes uitgegooiuitgegooi wordoor die lewedie lewe vanlewe van christuswatter een soueen sou jysou jy woujy wou gehadwou gehad hetgehad het moeshet moes uitgegooimoes uitgegooi wordoor die lewe vandie lewe van christuswatter een sou jyeen sou jy wousou jy wou gehadjy wou gehad hetwou gehad het moesgehad het moes uitgegooihet moes uitgegooi wordoor die lewe van christuswatter een sou jy woueen sou jy wou gehadsou jy wou gehad hetjy wou gehad het moeswou gehad het moes uitgegooigehad het moes uitgegooi word

Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Die Romeine sou nooit die tyd gehad het om die wêreld te verower as hulle verplig was om eers Latyn te leer nie. -Heinrich Heine
die-romeine-sou-nooit-die-tyd-gehad-het-om-die-wêreld-te-verower-as-hulle-verplig-was-om-eers-latyn-te-leer-nie
Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel! -C.J. Langenhoven
hoe-min-opinies-sou-daar-in-die-wêreld-gewees-het-as-ons-almal-die-moeite-moes-doen-om-eers-'n-saak-te-verstaan-dan-te-beoordeel
Dit is net 'n dwaas of 'n filoloog wat Afrikaans sou wou bespreek sonder om ook aan Afrikaner-nasionalisme te dink. -Alan Paton
dit-is-net-'n-dwaas-of-'n-filoloog-wat-afrikaans-sou-wou-bespreek-sonder-om-ook-aan-afrikaner-nasionalisme-te-dink