Verdik my bloed;Verstop elke weg en toegang tot berou,Dat geen weekhartige stem van die natuurMy felle doelwit skok, geen vrede wilEn daad sal skei!


verdik-my-bloedverstop-elke-weg-toegang-tot-beroudat-geen-weekhartige-stem-van-die-natuurmy-felle-doelwit-skok-geen-vrede-wilen-daad-sal-skei
william shakespeareverdikmybloedverstopelkewegtoegangtotberoudatgeenweekhartigestemvandienatuurmyfelledoelwitskokvredewilendaadsalskeiverdik myelke wegweg enen toegangtoegang totgeen weekhartigeweekhartige stemstem vanvan diedie natuurmynatuurmy fellefelle doelwitdoelwit skokgeen vredevrede wilenwilen daaddaad salsal skeielke weg enweg en toegangen toegang totgeen weekhartige stemweekhartige stem vanstem van dievan die natuurmydie natuurmy fellenatuurmy felle doelwitfelle doelwit skokgeen vrede wilenvrede wilen daadwilen daad saldaad sal skeielke weg en toegangweg en toegang totgeen weekhartige stem vanweekhartige stem van diestem van die natuurmyvan die natuurmy felledie natuurmy felle doelwitnatuurmy felle doelwit skokgeen vrede wilen daadvrede wilen daad salwilen daad sal skeielke weg en toegang totgeen weekhartige stem van dieweekhartige stem van die natuurmystem van die natuurmy fellevan die natuurmy felle doelwitdie natuurmy felle doelwit skokgeen vrede wilen daad salvrede wilen daad sal skei

Geen enkele berou is so smartlik soos vergeefse berou. -Charles Dickens
geen-enkele-berou-is-so-smartlik-soos-vergeefse-berou
Daar is geen wonderliker daad van individuele vryheid as om te sit en die wêreld uit te dink voor 'n tikmasjien nie. -Gabriel Garcia Márquez
daar-is-geen-wonderliker-daad-van-individuele-vryheid-as-om-te-sit-die-wêreld-uit-te-dink-voor-'n-tikmasjien-nie
anoniem maar rustigen aan geen bloed verknog:miskien is die dood dan 'n verowerde asiel -Breyten Breytenbach
anoniem-maar-rustigen-aan-geen-bloed-verknogmiskien-is-die-dood-dan-'n-verowerde-asiel
Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie. -Ralph Waldo Emerson
gevatheid-is-altyd-welkom-wis-alle-onderskeid-tussen-mense-uit-geen-waardigheid-geen-geleerdheid-geen-sterk-karakter-kan-staande-bly-teen-gevatheid