Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe.


verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
c.j. langenhovenverbeeljou'nwêreldsonderskaterlageensglimlaghemelopaardesaldiefariseruitsohemelsouekwegloopheltoeverbeel joujou 'nn wêreldwêreld sondersonder skaterlagsonder eenseens 'nn glimlagn hemelhemel opop aardesal diedie fariseërfariseër sêuit soso 'nn hemelhemel sousou ekek wegloopwegloop helhel toeverbeel jou 'njou 'n wêreldn wêreld sonderwêreld sonder skaterlagsonder eens 'neens 'n glimlagn hemel ophemel op aardesal die fariseërdie fariseër sêuit so 'nso 'n hemeln hemel souhemel sou eksou ek wegloopek wegloop helwegloop hel toeverbeel jou 'n wêreldjou 'n wêreld sondern wêreld sonder skaterlagsonder eens 'n glimlagn hemel op aardesal die fariseër sêuit so 'n hemelso 'n hemel soun hemel sou ekhemel sou ek wegloopsou ek wegloop helek wegloop hel toeverbeel jou 'n wêreld sonderjou 'n wêreld sonder skaterlaguit so 'n hemel souso 'n hemel sou ekn hemel sou ek wegloophemel sou ek wegloop helsou ek wegloop hel toe

Kapitalisme sonder bankrotskap is soos die Christendom sonder die hel.Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees.Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.Ons Vader wat in die Hemel is,Laat u Naam geheilig word;Laat u koninkryk kom;Laat u wil ook op die aarde geskiet,Net soos in die hemel.Gee ons vandagOns daaglikse brood;En vergeef ons ons oortredingeSoos ons ook dié vergeweWat teen ons oortree;En laat ons nie in versoeking kom nieMaar verlos ons van die Bose.Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval.Die een Verskriklike wat ons moet vrees, is die stilte wat oor die wêreld sal neersak wanneer daar nie meer binne die volke gepraat sal word nie, gestry, geredeneer nie; en die volke self teenoor mekaar nors en stil en sonder gesprek soos groot roofdiere sal lê.