Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe.


verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
c.j. langenhovenverbeeljou'nwêreldsonderskaterlageensglimlaghemelopaardesaldiefariseruitsohemelsouekwegloopheltoeverbeel joujou 'nn wêreldwêreld sondersonder skaterlagsonder eenseens 'nn glimlagn hemelhemel opop aardesal diedie fariseërfariseër sêuit soso 'nn hemelhemel sousou ekek wegloopwegloop helhel toeverbeel jou 'njou 'n wêreldn wêreld sonderwêreld sonder skaterlagsonder eens 'neens 'n glimlagn hemel ophemel op aardesal die fariseërdie fariseër sêuit so 'nso 'n hemeln hemel souhemel sou eksou ek wegloopek wegloop helwegloop hel toeverbeel jou 'n wêreldjou 'n wêreld sondern wêreld sonder skaterlagsonder eens 'n glimlagn hemel op aardesal die fariseër sêuit so 'n hemelso 'n hemel soun hemel sou ekhemel sou ek wegloopsou ek wegloop helek wegloop hel toeverbeel jou 'n wêreld sonderjou 'n wêreld sonder skaterlaguit so 'n hemel souso 'n hemel sou ekn hemel sou ek wegloophemel sou ek wegloop helsou ek wegloop hel toe

Kapitalisme sonder bankrotskap is soos die Christendom sonder die hel. -Frank Borman
kapitalisme-sonder-bankrotskap-is-soos-die-christendom-sonder-die-hel
Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees
Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval. -Die Bybel
tog-is-dit-makliker-vir-die-hemel-die-aarde-om-te-vergaan-as-dat-een-lettertjie-van-die-wet-verval