Van al die kwaliteite wat 'n boek moet hê, is die vernaamste dat dit leesbaar moet wees.


van-al-die-kwaliteite-wat-'n-boek-moet-hê-is-die-vernaamste-dat-dit-leesbaar-moet-wees
anthony trollopevanaldiekwaliteitewat'nboekmoetisvernaamstedatditleesbaarweesvan alal diedie kwaliteitekwaliteite watwat 'nn boekboek moetmoet hêis diedie vernaamstevernaamste datdat ditdit leesbaarleesbaar moetmoet weesvan al dieal die kwaliteitedie kwaliteite watkwaliteite wat 'nwat 'n boekn boek moetboek moet hêis die vernaamstedie vernaamste datvernaamste dat ditdat dit leesbaardit leesbaar moetleesbaar moet weesvan al die kwaliteiteal die kwaliteite watdie kwaliteite wat 'nkwaliteite wat 'n boekwat 'n boek moetn boek moet hêis die vernaamste datdie vernaamste dat ditvernaamste dat dit leesbaardat dit leesbaar moetdit leesbaar moet weesvan al die kwaliteite watal die kwaliteite wat 'ndie kwaliteite wat 'n boekkwaliteite wat 'n boek moetwat 'n boek moet hêis die vernaamste dat ditdie vernaamste dat dit leesbaarvernaamste dat dit leesbaar moetdat dit leesbaar moet wees

Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
Die digter moet soms na verskillende kante to skiet. Ander kere moet hy van alle skiet vergeet. Net werk en wees. -N.P. van Wyk Louw
die-digter-moet-soms-na-verskillende-kante-to-skiet-ander-kere-moet-hy-van-alle-skiet-vergeet-net-werk-wees
Dit is nie 'n roman wat liggies eenkant toe gestoot moet word nie. Dit moet met groot krag gegooi word. -Dorothy Parker
dit-is-nie-'n-roman-wat-liggies-eenkant-toe-gestoot-moet-word-nie-dit-moet-met-groot-krag-gegooi-word