Uit baie kritiek leer 'n mens die kritikus beter ken as die wat gekritiseer word.


uit-baie-kritiek-leer-'n-mens-die-kritikus-beter-ken-as-die-wat-gekritiseer-word
fliegende blätteruitbaiekritiekleer'nmensdiekritikusbeterkenaswatgekritiseerworduit baiebaie kritiekkritiek leerleer 'nn mensmens diedie kritikuskritikus beterbeter kenken asas diedie watwat gekritiseergekritiseer worduit baie kritiekbaie kritiek leerkritiek leer 'nleer 'n mensn mens diemens die kritikusdie kritikus beterkritikus beter kenbeter ken asken as dieas die watdie wat gekritiseerwat gekritiseer worduit baie kritiek leerbaie kritiek leer 'nkritiek leer 'n mensleer 'n mens dien mens die kritikusmens die kritikus beterdie kritikus beter kenkritikus beter ken asbeter ken as dieken as die watas die wat gekritiseerdie wat gekritiseer worduit baie kritiek leer 'nbaie kritiek leer 'n menskritiek leer 'n mens dieleer 'n mens die kritikusn mens die kritikus betermens die kritikus beter kendie kritikus beter ken askritikus beter ken as diebeter ken as die watken as die wat gekritiseeras die wat gekritiseer word

Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as
'n Kritikus is 'n man sonder bene wat jou leer om te hardloop. -Channing Pollock
'n-kritikus-is-'n-man-sonder-bene-wat-jou-leer-om-te-hardloop
'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. -Die Bybel
'n-arm-mens-word-selfs-deur-sy-buurman-verstoot-'n-ryk-man-het-baie-vriende
Hy drup hervormings uit soos water wat uit 'n spons gepers word. -Joseph Chamberlain
hy-drup-hervormings-uit-soos-water-wat-uit-'n-spons-gepers-word
Ons leer uit die geskiedenis dat ons nie uit die geskiedenis leer nie. -Georg Hegel
ons-leer-uit-die-geskiedenis-dat-ons-nie-uit-die-geskiedenis-leer-nie