Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend.


trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend
c.j. langenhoventrekliewervirjouvriendbroekuitasomhom'nbaadjieborgtestaananderloopjullenaderhandalbeinakendtrek liewerliewer virvir joujou vriendvriend joujou broekbroek uituit asas omom virvir homhom virvir 'nn baadjiebaadjie borgborg tete staanander looploop jullejulle naderhandalbei nakendtrek liewer virliewer vir jouvir jou vriendjou vriend jouvriend jou broekjou broek uitbroek uit asuit as omas om virom vir homvir hom virhom vir 'nvir 'n baadjien baadjie borgbaadjie borg teborg te staanander loop julleloop julle naderhandjulle naderhand albeinaderhand albei nakendtrek liewer vir jouliewer vir jou vriendvir jou vriend joujou vriend jou broekvriend jou broek uitjou broek uit asbroek uit as omuit as om viras om vir homom vir hom virvir hom vir 'nhom vir 'n baadjievir 'n baadjie borgn baadjie borg tebaadjie borg te staanander loop julle naderhandloop julle naderhand albeijulle naderhand albei nakendtrek liewer vir jou vriendliewer vir jou vriend jouvir jou vriend jou broekjou vriend jou broek uitvriend jou broek uit asjou broek uit as ombroek uit as om viruit as om vir homas om vir hom virom vir hom vir 'nvir hom vir 'n baadjiehom vir 'n baadjie borgvir 'n baadjie borg ten baadjie borg te staanander loop julle naderhand albeiloop julle naderhand albei nakend

Prosedeer oor 'n baadjie en hou jou broek klaar vir die onkoste. -C.J. Langenhoven
prosedeer-oor-'n-baadjie-hou-jou-broek-klaar-vir-die-onkoste
Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
In Hollywood betaal hulle jou duisende dollers vir 'n soen en 50 sent vir jou siel. -Marilyn Monroe
in-hollywood-betaal-hulle-jou-duisende-dollers-vir-'n-soen-50-sent-vir-jou-siel
Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer