Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval.


tog-is-dit-makliker-vir-die-hemel-die-aarde-om-te-vergaan-as-dat-een-lettertjie-van-die-wet-verval
die bybeltogisditmaklikervirdiehemelaardeomtevergaanasdateenlettertjievanwetvervaltog isis ditdit maklikermakliker virvir diedie hemelhemel enen diedie aardeaarde omom tete vergaanvergaan asas datdat eeneen lettertjielettertjie vanvan diedie wetwet vervaltog is ditis dit maklikerdit makliker virmakliker vir dievir die hemeldie hemel enhemel en dieen die aardedie aarde omaarde om teom te vergaante vergaan asvergaan as datas dat eendat een lettertjieeen lettertjie vanlettertjie van dievan die wetdie wet vervaltog is dit maklikeris dit makliker virdit makliker vir diemakliker vir die hemelvir die hemel endie hemel en diehemel en die aardeen die aarde omdie aarde om teaarde om te vergaanom te vergaan aste vergaan as datvergaan as dat eenas dat een lettertjiedat een lettertjie vaneen lettertjie van dielettertjie van die wetvan die wet vervaltog is dit makliker viris dit makliker vir diedit makliker vir die hemelmakliker vir die hemel envir die hemel en diedie hemel en die aardehemel en die aarde omen die aarde om tedie aarde om te vergaanaarde om te vergaan asom te vergaan as datte vergaan as dat eenvergaan as dat een lettertjieas dat een lettertjie vandat een lettertjie van dieeen lettertjie van die wetlettertjie van die wet verval

Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe.Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie.Afrikaners het 'n spesifieke kultuur, een waarvan die essensie vir dekades en langer een van onverdraagsaamheid was, en hoofsaaklik nog steeds is. Of 'n Afrikaner in die PAC of in die AWB is, hy is basies onverdraagsaam. Die onverdraagsaamheid dra verskeie klede. Dit word veral toegedek met eufemismes soos Ek is 'n Afrikaan, maar 'n swart man, 'n afstammeling van slawe wat uit Afrika gebring is...As dinge anders was, kon ek een van hulle gewees het - of het een of ander onbekende lot my toegeval in een van die ontelbare, voortdurende burgeroorloë of stam botsings op hierdie brutale kontinent. En so bedank ek God dat my voorsaat daardie reis oorleef het...Praat met my oor Afrika en my swart wortels en my verwantskap met my Afrika-broers en ek sal dit in jou gesig teruggooi, en dan sal ek jou neus in die beelde van verrottende vleis invryf (van die slagoffers van die volksmoord op die Tutsi's of Rwanda)...Jammer, maar ek was daar. 'n AK-47 is teen my neus gedruk, ek het met panga-gewapende Hutu-stamlede gesels met die bloed van hul jongste slagoffers op hul T-hemde. Ek het 'n cholera-epidemie in Zaïre gesien, 'n hongersnood in Ethiopië, 'n burgeroorlog in Liberië. Ek het stede gesien wat tot feitlike rommel gebombardeer is, en ander stede afgetakel tot rommel, omdat hul leiers toegelaat het dat hulle verrot en verval terwyl hulle miljarde dollar - ja, miljarde - in oorsese bankrekenings weggesteek het...Dank God my voorsaat het uitgekom, omdat ek nou nie een van hulle is nie.Ek was so besig om kanse te soek dat ek my geleenthede een vir een laat verbyglip het.