Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval.


tog-is-dit-makliker-vir-die-hemel-die-aarde-om-te-vergaan-as-dat-een-lettertjie-van-die-wet-verval
die bybeltogisditmaklikervirdiehemelaardeomtevergaanasdateenlettertjievanwetvervaltog isis ditdit maklikermakliker virvir diedie hemelhemel enen diedie aardeaarde omom tete vergaanvergaan asas datdat eeneen lettertjielettertjie vanvan diedie wetwet vervaltog is ditis dit maklikerdit makliker virmakliker vir dievir die hemeldie hemel enhemel en dieen die aardedie aarde omaarde om teom te vergaante vergaan asvergaan as datas dat eendat een lettertjieeen lettertjie vanlettertjie van dievan die wetdie wet vervaltog is dit maklikeris dit makliker virdit makliker vir diemakliker vir die hemelvir die hemel endie hemel en diehemel en die aardeen die aarde omdie aarde om teaarde om te vergaanom te vergaan aste vergaan as datvergaan as dat eenas dat een lettertjiedat een lettertjie vaneen lettertjie van dielettertjie van die wetvan die wet vervaltog is dit makliker viris dit makliker vir diedit makliker vir die hemelmakliker vir die hemel envir die hemel en diedie hemel en die aardehemel en die aarde omen die aarde om tedie aarde om te vergaanaarde om te vergaan asom te vergaan as datte vergaan as dat eenvergaan as dat een lettertjieas dat een lettertjie vandat een lettertjie van dieeen lettertjie van die wetlettertjie van die wet verval

Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. -C.J. Langenhoven
verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. -Die Bybel
is-twee-mossies-nie-vir-'n-sent-te-koop-nie-en-tog-sal-nie-een-van-hulle-op-die-grond-val-sonder-die-wil-van-julle-vader-nie
Ek was so besig om kanse te soek dat ek my geleenthede een vir een laat verbyglip het. -C.J. Langenhoven
ek-was-so-besig-om-kanse-te-soek-dat-ek-my-geleenthede-een-vir-een-laat-verbyglip-het