Toe sy voël nie meer wou regop staan nie, het hy sy kop weggeblaas. Hy het 'n bol kak aan homself verkoop en dit geglo.


toe-sy-voël-nie-meer-wou-regop-staan-nie-het-hy-sy-kop-weggeblaas-hy-het-'n-bol-kak-aan-homself-verkoop-dit-geglo
germaine greertoesyvolniemeerwouregopstaanniehethykopweggeblaashy'nbolkakaanhomselfverkoopditgeglotoe sysy voëlvoël nienie meermeer wouwou regopregop staanstaan niehet hyhy sysy kopkop weggeblaashy hethet 'nn bolbol kakkak aanaan homselfhomself verkoopverkoop enen ditdit geglotoe sy voëlsy voël nievoël nie meernie meer woumeer wou regopwou regop staanregop staan niehet hy syhy sy kopsy kop weggeblaashy het 'nhet 'n boln bol kakbol kak aankak aan homselfaan homself verkoophomself verkoop enverkoop en diten dit geglotoe sy voël niesy voël nie meervoël nie meer wounie meer wou regopmeer wou regop staanwou regop staan niehet hy sy kophy sy kop weggeblaashy het 'n bolhet 'n bol kakn bol kak aanbol kak aan homselfkak aan homself verkoopaan homself verkoop enhomself verkoop en ditverkoop en dit geglotoe sy voël nie meersy voël nie meer wouvoël nie meer wou regopnie meer wou regop staanmeer wou regop staan niehet hy sy kop weggeblaashy het 'n bol kakhet 'n bol kak aann bol kak aan homselfbol kak aan homself verkoopkak aan homself verkoop enaan homself verkoop en dithomself verkoop en dit geglo

Ek het vergeet - nie geweet? - in die dae toe ons jonk was: Afrikanerskap is nie heilig. Ons wou dit heilig hê; ons wou die volte van menslikheid daaraan gee. -N.P. van Wyk Louw
ek-het-vergeet-nie-geweet-in-die-dae-toe-ons-jonk-was-afrikanerskap-is-nie-heilig-ons-wou-dit-heilig-hê-ons-wou-die-volte-van-menslikheid
Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen. -Winston Churchill
christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met