Toe  ek onlangs saam met 'n vriend voor die katedraal van Amiens staan, vra hy vir my hoekom ons deesdae nie meer so iets kan bou nie. Ek sê toe vir hom: die bouers van daardie dae had oortuigings; ons het net opinies en dit vra meer as 'n opinie om 'n Gotiese katedraal te bou.


toe-ek-onlangs-saam-met-'n-vriend-voor-die-katedraal-van-amiens-staan-vra-hy-vir-my-hoekom-ons-deesdae-nie-meer-so-iets-kan-bou-nie-ek-sê-toe-vir
heinrich heinetoeekonlangssaammet'nvriendvoordiekatedraalvanamiensstaanvrahyvirmyhoekomonsdeesdaeniemeersoietskanbounieektoehombouersdaardiedaehadoortuigingshetnetopiniesditasopinieomgotieseteboutoeekek onlangsonlangs saamsaam metmet 'nn vriendvriend voordie katedraalkatedraal vanvan amiensamiens staanvra hyhy virvir mymy hoekomhoekom onsons deesdaedeesdae nienie meermeer soso ietsiets kankan boubou nieek sêsê toetoe virvir homdie bouersbouers vanvan daardiedaardie daedae hadhad oortuigingsons hethet netnet opiniesopinies enen ditdit vravra meermeer asas 'nn opinieopinie omom 'nn gotiesegotiese katedraalkatedraal tete boutoe ekek onlangsek onlangs saamonlangs saam metsaam met 'nmet 'n vriendn vriend voorvriend voor dievoor die katedraaldie katedraal vankatedraal van amiensvan amiens staanvra hy virhy vir myvir my hoekommy hoekom onshoekom ons deesdaeons deesdae niedeesdae nie meernie meer someer so ietsso iets kaniets kan boukan bou nieek sê toesê toe virtoe vir homdie bouers vanbouers van daardievan daardie daedaardie dae haddae had oortuigingsons het nethet net opiniesnet opinies enopinies en diten dit vradit vra meervra meer asmeer as 'nas 'n opinien opinie omopinie om 'nom 'n gotiesen gotiese katedraalgotiese katedraal tekatedraal te bou

Hulle bou stilweg en onverpoosd met hul doodaan die ondersese rococo-katedraal wat glinsterin die skuins hale son: so word 'n skip katedraal. -Johann de Lange
hulle-bou-stilweg-onverpoosd-met-hul-doodaan-die-ondersese-rococo-katedraal-wat-glinsterin-die-skuins-hale-so-word-'n-skip-katedraal
Wanneer ons bou, laat ons glo ons bou vir altyd. -John Ruskin
wanneer-ons-bou-laat-ons-glo-ons-bou-vir-altyd
Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk. -Heinrich Heine
kritiek-is-veranderlik-dit-kom-voor-uit-die-opvatting-van-'n-tydperk-het-alleen-vir-daardie-tydperk-betekenis-as-dit-nie-self-kunswaarde-het-nie
Toe sy voël nie meer wou regop staan nie, het hy sy kop weggeblaas. Hy het 'n bol kak aan homself verkoop en dit geglo. -Germaine Greer
toe-sy-voël-nie-meer-wou-regop-staan-nie-het-hy-sy-kop-weggeblaas-hy-het-'n-bol-kak-aan-homself-verkoop-dit-geglo
Ek het vergeet - nie geweet? - in die dae toe ons jonk was: Afrikanerskap is nie heilig. Ons wou dit heilig hê; ons wou die volte van menslikheid daaraan gee. -N.P. van Wyk Louw
ek-het-vergeet-nie-geweet-in-die-dae-toe-ons-jonk-was-afrikanerskap-is-nie-heilig-ons-wou-dit-heilig-hê-ons-wou-die-volte-van-menslikheid