Stuur die luiaard na die miere en hy sal daar rondom die miere lê en hy sal hom verlustig in die vlyt en bedrywigheid wat aan die gang is. Want hy hou van werk - die luiaard: solank as dit nie hy is wat werk nie.


stuur-die-luiaard-na-die-miere-hy-sal-daar-rondom-die-miere-lê-hy-sal-hom-verlustig-in-die-vlyt-bedrywigheid-wat-aan-die-gang-is-want-hy-hou-van
c.j. langenhovenstuurdieluiaardnamierehysaldaarrondomhomverlustiginvlytbedrywigheidwataangangiswanthouvanwerkluiaardsolankasditnieisniestuur diedie luiaardluiaard nana diedie mieremiere enen hyhy salsal daardaar rondomrondom diedie mieremiere lêen hyhy salsal homhom verlustigverlustig inin diedie vlytvlyt enen bedrywigheidbedrywigheid watwat aanaan diedie ganggang iswant hyhy houhou vanvan werkwerkdiedie luiaardsolank asas ditdit nienie hyhy isis watwat werkwerk niestuur die luiaarddie luiaard naluiaard na diena die mieredie miere enmiere en hyen hy salhy sal daarsal daar rondomdaar rondom dierondom die mieredie miere lêmiere lê enlê en hyen hy salhy sal homsal hom verlustighom verlustig inverlustig in diein die vlytdie vlyt envlyt en bedrywigheiden bedrywigheid watbedrywigheid wat aanwat aan dieaan die gangdie gang iswant hy houhy hou vanhou van werkvan werkdie luiaardsolank as ditas dit niedit nie hynie hy ishy is watis wat werkwat werk nie

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom. -C.J. Langenhoven
stuur-die-luiaard-na-die-miere-as-hy-nie-te-lui-is-om-te-gaan-nie-sal-hy-te-lui-wees-om-weer-terug-te-kom
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so
Die luiaard is die enigste man wat van sy slaap sal moet rekenskap gee. -C.J. Langenhoven
die-luiaard-is-die-enigste-man-wat-van-sy-slaap-sal-moet-rekenskap-gee