Soos medisyne nie sy doel kan bereik as dit te sterk is nie, so is dit ook met kritiek wat die grense van billikheid oorskry.


soos-medisyne-nie-sy-doel-kan-bereik-as-dit-te-sterk-is-nie-so-is-dit-ook-met-kritiek-wat-die-grense-van-billikheid-oorskry
arthur schopenhauersoosmedisyneniesydoelkanbereikasdittesterkisniesoookmetkritiekwatdiegrensevanbillikheidoorskrysoos medisynemedisyne nienie sysy doeldoel kankan bereikbereik asas ditdit tete sterksterk isis nieso isis ditdit ookook metmet kritiekkritiek watwat diedie grensegrense vanvan billikheidbillikheid oorskrysoos medisyne niemedisyne nie synie sy doelsy doel kandoel kan bereikkan bereik asbereik as ditas dit tedit te sterkte sterk issterk is nieso is ditis dit ookdit ook metook met kritiekmet kritiek watkritiek wat diewat die grensedie grense vangrense van billikheidvan billikheid oorskrysoos medisyne nie symedisyne nie sy doelnie sy doel kansy doel kan bereikdoel kan bereik askan bereik as ditbereik as dit teas dit te sterkdit te sterk iste sterk is nieso is dit ookis dit ook metdit ook met kritiekook met kritiek watmet kritiek wat diekritiek wat die grensewat die grense vandie grense van billikheidgrense van billikheid oorskrysoos medisyne nie sy doelmedisyne nie sy doel kannie sy doel kan bereiksy doel kan bereik asdoel kan bereik as ditkan bereik as dit tebereik as dit te sterkas dit te sterk isdit te sterk is nieso is dit ook metis dit ook met kritiekdit ook met kritiek watook met kritiek wat diemet kritiek wat die grensekritiek wat die grense vanwat die grense van billikheiddie grense van billikheid oorskry

Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk. -Heinrich Heine
kritiek-is-veranderlik-dit-kom-voor-uit-die-opvatting-van-'n-tydperk-het-alleen-vir-daardie-tydperk-betekenis-as-dit-nie-self-kunswaarde-het-nie
Mag die penne van diplomate nie weer bederf wat die volk met sulke groot inspanning bereik het nie. -Gebhard Leberecht von Blucher
mag-die-penne-van-diplomate-nie-weer-bederf-wat-die-volk-met-sulke-groot-inspanning-bereik-het-nie
hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone