Soos in seks, is daar nooit meer as twee mense betrokke by die leesdaad nie - die skrywer wat die bevrugter is, en die leser wat die ontvanger is.


soos-in-seks-is-daar-nooit-meer-as-twee-mense-betrokke-by-die-leesdaad-nie-die-skrywer-wat-die-bevrugter-is-die-leser-wat-die-ontvanger-is
e. b. whitesoosinseksisdaarnooitmeerastweemensebetrokkebydieleesdaadnieskrywerwatbevrugterisleserontvangerissoos inin seksis daardaar nooitnooit meermeer asas tweetwee mensemense betrokkebetrokke byby diedie leesdaadleesdaad nieniediedie skrywerskrywer watwat diedie bevrugterbevrugter isen diedie leserleser watwat diedie ontvangerontvanger issoos in seksis daar nooitdaar nooit meernooit meer asmeer as tweeas twee mensetwee mense betrokkemense betrokke bybetrokke by dieby die leesdaaddie leesdaad nieleesdaad niedie skrywerdie skrywer watskrywer wat diewat die bevrugterdie bevrugter isen die leserdie leser watleser wat diewat die ontvangerdie ontvanger isis daar nooit meerdaar nooit meer asnooit meer as tweemeer as twee menseas twee mense betrokketwee mense betrokke bymense betrokke by diebetrokke by die leesdaadby die leesdaad niedie leesdaad niedie skrywer watdie skrywer wat dieskrywer wat die bevrugterwat die bevrugter isen die leser watdie leser wat dieleser wat die ontvangerwat die ontvanger isis daar nooit meer asdaar nooit meer as tweenooit meer as twee mensemeer as twee mense betrokkeas twee mense betrokke bytwee mense betrokke by diemense betrokke by die leesdaadbetrokke by die leesdaad nieby die leesdaad niedie skrywer wat diedie skrywer wat die bevrugterskrywer wat die bevrugter isen die leser wat diedie leser wat die ontvangerleser wat die ontvanger is

Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal
Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee
'n Monargie is soos 'n pragtige skip wat met al sy seile gespan 'n rots tref en vir ewig sink; demokrasie is soos 'n vlot wat nooit sink nie, maar verbrands, jou voete is altyd in die water. -Fischer Ames
'n-monargie-is-soos-'n-pragtige-skip-wat-met-al-sy-seile-gespan-'n-rots-tref-vir-ewig-sink-demokrasie-is-soos-'n-vlot-wat-nooit-sink-nie-maar