So noodsaaklik soos die bloedsomloop vir die liggaam is, so noodsaaklik is die sirkulasie van gedagtes vir 'n volk. Die sirkulasie van gedagtes; dis die vrye uitspreek van eie mening en die aandagtige luister na die mening van ander, sodat 'n wisselwerking ontstaan...


so-noodsaaklik-soos-die-bloedsomloop-vir-die-liggaam-is-so-noodsaaklik-is-die-sirkulasie-van-gedagtes-vir-'n-volk-die-sirkulasie-van-gedagtes-dis-die
n.p. van wyk louwsonoodsaakliksoosdiebloedsomloopvirliggaamissoissirkulasievangedagtes'nvolkdiegedagtesdisvryeuitspreekeiemeningaandagtigeluisternaandersodatwisselwerkingontstaanso noodsaakliknoodsaaklik soossoos diedie bloedsomloopbloedsomloop virvir diedie liggaamliggaam isso noodsaakliknoodsaaklik isis diedie sirkulasiesirkulasie vanvan gedagtesgedagtes virvir 'nn volkdie sirkulasiesirkulasie vanvan gedagtesdis diedie vryevrye uitspreekuitspreek vanvan eieeie meningmening enen diedie aandagtigeaandagtige luisterluister nana diedie meningmening vansodat 'nn wisselwerkingwisselwerking ontstaanso noodsaaklik soosnoodsaaklik soos diesoos die bloedsomloopdie bloedsomloop virbloedsomloop vir dievir die liggaamdie liggaam isso noodsaaklik isnoodsaaklik is dieis die sirkulasiedie sirkulasie vansirkulasie van gedagtesvan gedagtes virgedagtes vir 'nvir 'n volkdie sirkulasie vansirkulasie van gedagtesdis die vryedie vrye uitspreekvrye uitspreek vanuitspreek van eievan eie meningeie mening enmening en dieen die aandagtigedie aandagtige luisteraandagtige luister naluister na diena die meningdie mening vanmening van andersodat 'n wisselwerkingn wisselwerking ontstaan

Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
Die mens se kapasiteit vir geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar sy neiging tot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik. -Reinhold Niebuhr
die-mens-se-kapasiteit-vir-geregtigheid-maak-demokrasie-moontlik-maar-sy-neiging-tot-ongeregtigheid-maak-demokrasie-noodsaaklik
Dis nie reg van my buurman om te bid vir reën solank as my gerwe nog op die land lê nie. Waarom dink hy net aan sy eie belange? -C.J. Langenhoven
dis-nie-reg-van-my-buurman-om-te-bid-vir-reën-solank-as-my-gerwe-nog-op-die-land-lê-nie-waarom-dink-hy-net-aan-sy-eie-belange