So het ek my lewe om geboemel: boeke lees, skilderye bekyk, toneelstukke gesien, geluister, gedink, geskryf oor waarvan ek die meeste gehou het. Net een ding het ek begeer: om gelukkig te wees, maar by gebrek daaraan het ek alles ontbeer.


so-het-ek-my-lewe-om-geboemel-boeke-lees-skilderye-bekyk-toneelstukke-gesien-geluister-gedink-geskryf-oor-waarvan-ek-die-meeste-gehou-het-net-een
william hazlittsohetekmyleweomgeboemelboekeleesskilderyebekyktoneelstukkegesiengeluistergedinkgeskryfoorwaarvandiemeestegehouhetneteendingbegeergelukkigteweesmaarbygebrekdaaraanallesontbeerso hethet ekek mymy lewelewe omom geboemelboeke leesskilderye bekyktoneelstukke gesiengeskryf oorwaarvan ekek diedie meestemeeste gehougehou hetnet eeneen dingding hethet ekek begeerom gelukkiggelukkig tete weesmaar byby gebrekgebrek daaraandaaraan hethet ekek allesalles ontbeerso het ekhet ek myek my lewemy lewe omlewe om geboemelgeskryf oor waarvanoor waarvan ekwaarvan ek dieek die meestedie meeste gehoumeeste gehou hetnet een dingeen ding hetding het ekhet ek begeerom gelukkig tegelukkig te weesmaar by gebrekby gebrek daaraangebrek daaraan hetdaaraan het ekhet ek allesek alles ontbeer

Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien. -Olga Sema
jy-weet-die-afrikaner-het-gely-maar-dieselfde-afrikaner-wat-gely-het-het-oorgeneem-het-vergeet-hy-het-gely-hy-het-net-homself-gesien
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
Kennis het nog altyd die meeste gebaat by daardie boeke waarop die drukkers 'n verlies gemaak het. -Thomas Fuller
kennis-het-nog-altyd-die-meeste-gebaat-by-daardie-boeke-waarop-die-drukkers-'n-verlies-gemaak-het