Skrywers moet uit die aard van hul beroep op eie voete staan. Sodra skrywers skrums vorm, kom hul inherente skeppingsvermoë in die gedrang.


skrywers-moet-uit-die-aard-van-hul-beroep-op-eie-voete-staan-sodra-skrywers-skrums-vorm-kom-hul-inherente-skeppingsvermoë-in-die-gedrang
w.a. de klerkskrywersmoetuitdieaardvanhulberoepopeievoetestaansodraskrywersskrumsvormkominherenteskeppingsvermoingedrangskrywers moetmoet uituit diedie aardaard vanvan hulhul beroepberoep opop eieeie voetevoete staansodra skrywersskrywers skrumsskrums vormkom hulhul inherenteinherente skeppingsvermoëskeppingsvermoë inin diedie gedrangskrywers moet uitmoet uit dieuit die aarddie aard vanaard van hulvan hul beroephul beroep opberoep op eieop eie voeteeie voete staansodra skrywers skrumsskrywers skrums vormkom hul inherentehul inherente skeppingsvermoëinherente skeppingsvermoë inskeppingsvermoë in diein die gedrangskrywers moet uit diemoet uit die aarduit die aard vandie aard van hulaard van hul beroepvan hul beroep ophul beroep op eieberoep op eie voeteop eie voete staansodra skrywers skrums vormkom hul inherente skeppingsvermoëhul inherente skeppingsvermoë ininherente skeppingsvermoë in dieskeppingsvermoë in die gedrangskrywers moet uit die aardmoet uit die aard vanuit die aard van huldie aard van hul beroepaard van hul beroep opvan hul beroep op eiehul beroep op eie voeteberoep op eie voete staankom hul inherente skeppingsvermoë inhul inherente skeppingsvermoë in dieinherente skeppingsvermoë in die gedrang

Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante
Dit lyk altyd vir my gevaarlik wanneer skrywers meer vir hulle mede-skrywers te sê het as vir hulle lesers. -P.G. du Plessis
dit-lyk-altyd-vir-my-gevaarlik-wanneer-skrywers-meer-vir-hulle-mede-skrywers-te-sê-het-as-vir-hulle-lesers
Hulle wat hul opvoeding in hul jeug verwaarloos, Verloor die verlede en is dood vir die toekoms. -Euripides
hulle-wat-hul-opvoeding-in-hul-jeug-verwaarloos-verloor-die-verlede-is-dood-vir-die-toekoms
Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor