Skryfwerk is soos 'n offerande. Jy bring dit na die altaar en hoop dit sal aanvaar word. Jy bid ten minste dat verwerping jou nie tot woede sal dryf en jou in 'n Kain sal verander nie. Miskien, op 'n naïewe manier, skep jy jou gunsteling skatte en pak dit op 'n ondiskriminerende stapel. Diegene wat nie hul waarde besef nie, mag dit later eendag doen. En jy voel nie asof jy aldag vir jou tydgenote skryf nie. Dit mag wel wees dat jou ware lesers nog nie hier is nie en dat jou boeke hulle te voorskyn sal bring.


skryfwerk-is-soos-'n-offerande-jy-bring-dit-na-die-altaar-hoop-dit-sal-aanvaar-word-jy-bid-ten-minste-dat-verwerping-jou-nie-tot-woede-sal-dryf
saul bellowskryfwerkissoos'nofferandejybringditnadiealtaarhoopsalaanvaarwordbidtenminstedatverwerpingjounietotwoededryfinkainveranderniemiskienopnaïewemanierskepjygunstelingskattepakondiskriminerendestapeldiegenewathulwaardebesefniemaglatereendagdoenvoelasofaldagvirtydgenoteskryfditwelweeswarelesersnoghierboekehulletevoorskynbringskryfwerk isis soossoos 'nn offerandejy bringbring ditdit nana diedie altaaraltaar enen hoophoop ditdit salsal aanvaaraanvaar wordjy bidbid tenten minsteminste datdat verwerpingverwerping joujou nienie tottot woedewoede salsal dryfdryf enen joujou inin 'nn kainkain salsal veranderverander nieop 'nn naïewenaïewe manierskep jyjy joujou gunstelinggunsteling skatteskatte enen pakpak ditdit opop 'nn ondiskriminerendeondiskriminerende stapeldiegene watwat nienie hulhul waardewaarde besefbesef niemag ditdit laterlater eendageendag doenen jyjy voelvoel nienie asofasof jyjy aldagaldag virvir joujou tydgenotetydgenote skryfskryf niedit magmag welwel weeswees datdat joujou wareware leserslesers nognog nienie hierhier isis nienie enen datdat joujou boekeboeke hullehulle tete voorskynvoorskyn salsal bringskryfwerk is soosis soos 'nsoos 'n offerandejy bring ditbring dit nadit na diena die altaardie altaar enaltaar en hoopen hoop dithoop dit saldit sal aanvaarsal aanvaar wordjy bid tenbid ten minsteten minste datminste dat verwerpingdat verwerping jouverwerping jou niejou nie totnie tot woedetot woede salwoede sal dryfsal dryf endryf en jouen jou injou in 'nin 'n kainn kain salkain sal verandersal verander nieop 'n naïewen naïewe manierskep jy joujy jou gunstelingjou gunsteling skattegunsteling skatte enskatte en paken pak ditpak dit opdit op 'nop 'n ondiskriminerenden ondiskriminerende stapeldiegene wat niewat nie hulnie hul waardehul waarde besefwaarde besef niemag dit laterdit later eendaglater eendag doenen jy voeljy voel nievoel nie asofnie asof jyasof jy aldagjy aldag viraldag vir jouvir jou tydgenotejou tydgenote skryftydgenote skryf niedit mag welmag wel weeswel wees datwees dat joudat jou warejou ware lesersware lesers noglesers nog nienog nie hiernie hier ishier is nieis nie ennie en daten dat joudat jou boekejou boeke hulleboeke hulle tehulle te voorskynte voorskyn salvoorskyn sal bring

Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie
As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer
Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie. -C.J. Langenhoven
moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie