Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie.


skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
c.j. langenhovenskeurjoulosvaneienasieafverwonderdatdieandernasiesnieoormekaarvalominteneemnieskeur joujou loslos vanvan joujou eieeie nasienasie afaf enen verwonderverwonder joujou datdat dieander nasiesnasies nienie oormekaaroormekaar valval omom joujou inin tete neemneem nieskeur jou losjou los vanlos van jouvan jou eiejou eie nasieeie nasie afnasie af enaf en verwonderen verwonder jouverwonder jou datjou dat diedat die anderdie ander nasiesander nasies nienasies nie oormekaarnie oormekaar valoormekaar val omval om jouom jou injou in tein te neemte neem nieskeur jou los vanjou los van joulos van jou eievan jou eie nasiejou eie nasie afeie nasie af ennasie af en verwonderaf en verwonder jouen verwonder jou datverwonder jou dat diejou dat die anderdat die ander nasiesdie ander nasies nieander nasies nie oormekaarnasies nie oormekaar valnie oormekaar val omoormekaar val om jouval om jou inom jou in tejou in te neemin te neem nieskeur jou los van joujou los van jou eielos van jou eie nasievan jou eie nasie afjou eie nasie af eneie nasie af en verwondernasie af en verwonder jouaf en verwonder jou daten verwonder jou dat dieverwonder jou dat die anderjou dat die ander nasiesdat die ander nasies niedie ander nasies nie oormekaarander nasies nie oormekaar valnasies nie oormekaar val omnie oormekaar val om jouoormekaar val om jou inval om jou in teom jou in te neemjou in te neem nie

Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien. -C.J. Langenhoven
draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
Die rym neem ook 'n hele lewe in beslag:jou doen en dink, jou soek na ander en jou wag. -D.J. Opperman
die-rym-neem-ook-'n-hele-lewe-in-beslagjou-doen-dink-jou-soek-na-ander-jou-wag
Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie
Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so