Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie.


sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal
c.j. langenhovensaldieleserwatbyhierdieplekkekomasskryweringrafisonthoudatdaarvirhomook'njaarsalkomwaarvanhynieoujaarsdagniesal diedie leserleser watwat byby hierdiehierdie plekkeplekke komas diedie skrywerskrywer inin diedie grafgraf isonthou datdat daardaar virvir homhom ookook 'nn jaarjaar salsal komkom waarvanwaarvan hyhy nienie diesal siensien niesal die leserdie leser watleser wat bywat by hierdieby hierdie plekkehierdie plekke komas die skrywerdie skrywer inskrywer in diein die grafdie graf isonthou dat daardat daar virdaar vir homvir hom ookhom ook 'nook 'n jaarn jaar saljaar sal komsal kom waarvankom waarvan hywaarvan hy niehy nie diesal sien nie

Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan. -C.J. Langenhoven
slaap-laat-solank-as-jy-jou-eie-baas-is-daar-sal-'n-tyd-kom-wanneer-'n-baas-jou-sal-laat-vroeg-opstaan