Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem.


rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem
arthur schopenhauerrykdomissoosseewaterhoemeeronsdrinkdorserwordonsdieselfdewaaroorroemrykdom isis soossoos seewaterhoe meermeer onsons drinkhoe dorserdorser wordword onsen dieselfdedieselfde isis waarwaar oorrykdom is soosis soos seewaterhoe meer onsmeer ons drinkhoe dorser worddorser word onsen dieselfde isdieselfde is waaris waar oorwaar oor roemrykdom is soos seewaterhoe meer ons drinkhoe dorser word onsen dieselfde is waardieselfde is waar ooris waar oor roemen dieselfde is waar oordieselfde is waar oor roem

Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede
Om 'n skrywer te vra hoe hy voel oor kritici is soos om 'n lamppaal te vra hoe dit voel oor honde. -John Osborne
om-'n-skrywer-te-vra-hoe-hy-voel-oor-kritici-is-soos-om-'n-lamppaal-te-vra-hoe-dit-voel-oor-honde
Dis waar daar is nie rook sonder vuur nie: maar hoe meer rook hoe minder vuur. -C.J. Langenhoven
dis-waar-daar-is-nie-rook-sonder-vuur-nie-maar-hoe-meer-rook-hoe-minder-vuur