Resensente is soos doeaneampternare wat die arme drommels visenteer, maar die groot menere met 'n buiging laat deurloop.


resensente-is-soos-doeaneampternare-wat-die-arme-drommels-visenteer-maar-die-groot-menere-met-'n-buiging-laat-deurloop
max weberresensenteissoosdoeaneampternarewatdiearmedrommelsvisenteermaargrootmeneremet'nbuiginglaatdeurloopresensente isis soossoos doeaneampternaredoeaneampternare watwat diedie armearme drommelsdrommels visenteermaar diedie grootgroot meneremenere metmet 'nn buigingbuiging laatlaat deurloopresensente is soosis soos doeaneampternaresoos doeaneampternare watdoeaneampternare wat diewat die armedie arme drommelsarme drommels visenteermaar die grootdie groot meneregroot menere metmenere met 'nmet 'n buigingn buiging laatbuiging laat deurloopresensente is soos doeaneampternareis soos doeaneampternare watsoos doeaneampternare wat diedoeaneampternare wat die armewat die arme drommelsdie arme drommels visenteermaar die groot meneredie groot menere metgroot menere met 'nmenere met 'n buigingmet 'n buiging laatn buiging laat deurloopresensente is soos doeaneampternare watis soos doeaneampternare wat diesoos doeaneampternare wat die armedoeaneampternare wat die arme drommelswat die arme drommels visenteermaar die groot menere metdie groot menere met 'ngroot menere met 'n buigingmenere met 'n buiging laatmet 'n buiging laat deurloop

'n Goeie boek is die een wat met groot verwagtig oopgemaak en met groot wins toegemaak word. -Amos Bronson Alcott
'n-goeie-boek-is-die-een-wat-met-groot-verwagtig-oopgemaak-met-groot-wins-toegemaak-word
'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel. -John Ruskin
'n-argitek-moet-so-min-in-stede-woon-soos-'n-skilder-stuur-hom-na-ons-heuwels-laat-hom-daar-'n-studie-maak-van-wat-die-natuur-bedoel-met-'n
'n Monargie is soos 'n pragtige skip wat met al sy seile gespan 'n rots tref en vir ewig sink; demokrasie is soos 'n vlot wat nooit sink nie, maar verbrands, jou voete is altyd in die water. -Fischer Ames
'n-monargie-is-soos-'n-pragtige-skip-wat-met-al-sy-seile-gespan-'n-rots-tref-vir-ewig-sink-demokrasie-is-soos-'n-vlot-wat-nooit-sink-nie-maar