Reg is wat in elke land nuttig is vir almal of vir die grootste moontlike getal.


reg-is-wat-in-elke-land-nuttig-is-vir-almal-of-vir-die-grootste-moontlike-getal
justinianus iregiswatinelkelandnuttigviralmalofdiegrootstemoontlikegetalreg isis watwat inin elkeelke landnuttig isis virvir almalvir diedie grootstegrootste moontlikemoontlike getalreg is watis wat inwat in elkein elke landelke land nuttigland nuttig isnuttig is viris vir almalalmal of virvir die grootstedie grootste moontlikegrootste moontlike getalreg is wat inis wat in elkewat in elke landin elke land nuttigelke land nuttig island nuttig is virnuttig is vir almalvir almal of viralmal of vir dievir die grootste moontlikedie grootste moontlike getalreg is wat in elkeis wat in elke landwat in elke land nuttigin elke land nuttig iselke land nuttig is virland nuttig is vir almalis vir almal of virvir almal of vir diealmal of vir die grootstevir die grootste moontlike getal

Dis nie reg van my buurman om te bid vir reën solank as my gerwe nog op die land lê nie. Waarom dink hy net aan sy eie belange? -C.J. Langenhoven
dis-nie-reg-van-my-buurman-om-te-bid-vir-reën-solank-as-my-gerwe-nog-op-die-land-lê-nie-waarom-dink-hy-net-aan-sy-eie-belange
Die digter is ook 'n dief, hy steelvan elke liggaam en elke gesigen siel iets, van wie hulle nie heelen bymekaar hou nie roof hy iets vir 'n gedig. -T.T. Cloete
die-digter-is-ook-'n-dief-hy-steelvan-elke-liggaam-elke-gesigen-siel-iets-van-wie-hulle-nie-heelen-bymekaar-hou-nie-roof-hy-iets-vir-'n-gedig
Die volk moet vir die reg net so hard veg as vir die stadsmuur. -Heraclitus
die-volk-moet-vir-die-reg-net-so-hard-veg-as-vir-die-stadsmuur
Afrikaans het die definieërende eienskap geword vir 'n nasionalisme wat die grootste gedeelte van die bevolking ken veral weens sy arrogansie en wreedheid. -Jakes Gerwel
afrikaans-het-die-definieërende-eienskap-geword-vir-'n-nasionalisme-wat-die-grootste-gedeelte-van-die-bevolking-ken-veral-weens-sy-arrogansie
Al is jy, Dood, ook met ons. Ja, vir myIs elke kind se eerste lewenskreet'n Groter wonder as sy laaste snik. -C. Louis Leipoldt
al-is-jy-dood-ook-met-ons-ja-vir-myis-elke-kind-se-eerste-lewenskreet'n-groter-wonder-as-sy-laaste-snik