plant my op 'n heuwel naby 'n dam onder leeubekkieslaat die sluwe bitter eende op my graf kakin die reën


plant-my-op-'n-heuwel-naby-'n-dam-onder-leeubekkieslaat-die-sluwe-bitter-eende-op-my-graf-kakin-die-reën
breyten breytenbachplantmyop'nheuwelnabydamonderleeubekkieslaatdiesluwebittereendegrafkakinrenplant mymy opop 'nn heuwelheuwel nabynaby 'nn damdam onderonder leeubekkieslaatleeubekkieslaat diedie sluwesluwe bitterbitter eendeeende opop mymy grafgraf kakinkakin diedie reënplant my opmy op 'nop 'n heuweln heuwel nabyheuwel naby 'nnaby 'n damn dam onderdam onder leeubekkieslaatonder leeubekkieslaat dieleeubekkieslaat die sluwedie sluwe bittersluwe bitter eendebitter eende opeende op myop my grafmy graf kakingraf kakin diekakin die reënplant my op 'nmy op 'n heuwelop 'n heuwel nabyn heuwel naby 'nheuwel naby 'n damnaby 'n dam ondern dam onder leeubekkieslaatdam onder leeubekkieslaat dieonder leeubekkieslaat die sluweleeubekkieslaat die sluwe bitterdie sluwe bitter eendesluwe bitter eende opbitter eende op myeende op my grafop my graf kakinmy graf kakin diegraf kakin die reënplant my op 'n heuwelmy op 'n heuwel nabyop 'n heuwel naby 'nn heuwel naby 'n damheuwel naby 'n dam ondernaby 'n dam onder leeubekkieslaatn dam onder leeubekkieslaat diedam onder leeubekkieslaat die sluweonder leeubekkieslaat die sluwe bitterleeubekkieslaat die sluwe bitter eendedie sluwe bitter eende opsluwe bitter eende op mybitter eende op my grafeende op my graf kakinop my graf kakin diemy graf kakin die reën

Alle praat in hierdie treurige, bitter, bont, begrafnisland is politiek - of dit nou fluisterpraat, kakpraat, wind - of spoeg- of saampraat is. -Breyten Breytenbach
alle-praat-in-hierdie-treurige-bitter-bont-begrafnisland-is-politiek-of-dit-nou-fluisterpraat-kakpraat-wind-of-spoeg-of-saampraat-is
Plant vir my 'n NamibsroosVerafgeleë WelwitschiaHervestig hom in Hillbrowen doop hom Khayelitsha... -Koos Kombuis
plant-vir-my-'n-namibsroosverafgeleë-welwitschiahervestig-hom-in-hillbrowen-doop-hom-khayelitsha
'n Dokter kan sy foute begrawe, maar 'n argitek kan net sy kliënte raad gee om wingerdstokke te plant. -Frank Lloyd Wright
'n-dokter-kan-sy-foute-begrawe-maar-'n-argitek-kan-net-sy-kliënte-raad-gee-om-wingerdstokke-te-plant
Dis nie reg van my buurman om te bid vir reën solank as my gerwe nog op die land lê nie. Waarom dink hy net aan sy eie belange? -C.J. Langenhoven
dis-nie-reg-van-my-buurman-om-te-bid-vir-reën-solank-as-my-gerwe-nog-op-die-land-lê-nie-waarom-dink-hy-net-aan-sy-eie-belange
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end
Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal