Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe.


pas-op-vir-die-vals-profete-hulle-kom-na-julle-toe-in-skaapsklere-maar-in-werklikheid-is-hulle-verskeurende-wolwe
die bybelopvirdievalsprofetehullekomnajulletoeinskaapskleremaarwerklikheidishulleverskeurendewolwepas opop virvir diedie valsvals profetehulle komkom nana jullejulle toetoe inin skaapskleremaar inin werklikheidwerklikheid isis hullehulle verskeurendeverskeurende wolwepas op virop vir dievir die valsdie vals profetehulle kom nakom na jullena julle toejulle toe intoe in skaapskleremaar in werklikheidin werklikheid iswerklikheid is hulleis hulle verskeurendehulle verskeurende wolwepas op vir dieop vir die valsvir die vals profetehulle kom na jullekom na julle toena julle toe injulle toe in skaapskleremaar in werklikheid isin werklikheid is hullewerklikheid is hulle verskeurendeis hulle verskeurende wolwepas op vir die valsop vir die vals profetehulle kom na julle toekom na julle toe inna julle toe in skaapskleremaar in werklikheid is hullein werklikheid is hulle verskeurendewerklikheid is hulle verskeurende wolwe

Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap. -Die Bybel
moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle
Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe. -John Hay
daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe
As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud
Dit lyk altyd vir my gevaarlik wanneer skrywers meer vir hulle mede-skrywers te sê het as vir hulle lesers. -P.G. du Plessis
dit-lyk-altyd-vir-my-gevaarlik-wanneer-skrywers-meer-vir-hulle-mede-skrywers-te-sê-het-as-vir-hulle-lesers