Party kritici verbeel hulle dat hulle die bepalers is van goed en sleg is omdat hulle dink hul kindertrompette is die basuin van faam.


party-kritici-verbeel-hulle-dat-hulle-die-bepalers-is-van-goed-sleg-is-omdat-hulle-dink-hul-kindertrompette-is-die-basuin-van-faam
arthur schopenhauerpartykriticiverbeelhulledatdiebepalersisvangoedslegomdatdinkhulkindertrompettebasuinfaamparty kriticikritici verbeelverbeel hullehulle datdat hullehulle diedie bepalersbepalers isis vanvan goedgoed enen slegsleg isis omdatomdat hullehulle dinkdink hulhul kindertrompettekindertrompette isis diedie basuinbasuin vanvan faamparty kritici verbeelkritici verbeel hulleverbeel hulle dathulle dat hulledat hulle diehulle die bepalersdie bepalers isbepalers is vanis van goedvan goed engoed en slegen sleg issleg is omdatis omdat hulleomdat hulle dinkhulle dink huldink hul kindertrompettehul kindertrompette iskindertrompette is dieis die basuindie basuin vanbasuin van faamparty kritici verbeel hullekritici verbeel hulle datverbeel hulle dat hullehulle dat hulle diedat hulle die bepalershulle die bepalers isdie bepalers is vanbepalers is van goedis van goed envan goed en sleggoed en sleg isen sleg is omdatsleg is omdat hulleis omdat hulle dinkomdat hulle dink hulhulle dink hul kindertrompettedink hul kindertrompette ishul kindertrompette is diekindertrompette is die basuinis die basuin vandie basuin van faamparty kritici verbeel hulle datkritici verbeel hulle dat hulleverbeel hulle dat hulle diehulle dat hulle die bepalersdat hulle die bepalers ishulle die bepalers is vandie bepalers is van goedbepalers is van goed enis van goed en slegvan goed en sleg isgoed en sleg is omdaten sleg is omdat hullesleg is omdat hulle dinkis omdat hulle dink hulomdat hulle dink hul kindertrompettehulle dink hul kindertrompette isdink hul kindertrompette is diehul kindertrompette is die basuinkindertrompette is die basuin vanis die basuin van faam

Baie mense verbeel hulle hulle is dierevriende omdat hulle 'n gevange voël versorg. -Fliegende Blätter
baie-mense-verbeel-hulle-hulle-is-dierevriende-omdat-hulle-'n-gevange-voël-versorg
'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke
Party skrywers skryf soveel dat hulle skaars tyd het om te dink. -Fliegende Blätter
party-skrywers-skryf-soveel-dat-hulle-skaars-tyd-het-om-te-dink
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante
Die mensdom sensueer ongeregtigheid omdat hulle vrees dat hulle sy slagoffers sal wees, en nie omdat hulle bang is om ongeregtigheid te pleeg nie. -Plato
die-mensdom-sensueer-ongeregtigheid-omdat-hulle-vrees-dat-hulle-sy-slagoffers-sal-wees-nie-omdat-hulle-bang-is-om-ongeregtigheid-te-pleeg-nie
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie