Op die tafel lê die skamel beursievan 'n hardwerkende vrouen op hom sit 'n mot.Ek weet nie wat hy van ekonomieaf weet nie maar ek dinkdie wete wat hom gestuur hetom verskoning daarvoor te vra is God.


op-die-tafel-lê-die-skamel-beursievan-'n-hardwerkende-vrouen-op-hom-sit-'n-ek-weet-nie-wat-hy-van-ekonomieaf-weet-nie-maar-ek-dinkdie-wete-wat-hom
sheila cussonsopdietafelskamelbeursievan'nhardwerkendevrouenophomsitmotekweetniewathyvanekonomieafmaarekdinkdiewetegestuurhetomverskoningdaarvoortevraisgodop diedie tafeltafel lêlê diedie skamelskamel beursievanbeursievan 'nn hardwerkendehardwerkende vrouenvrouen opop homhom sitsit 'nweet nienie watwat hyhy vanvan ekonomieafekonomieaf weetweet nienie maarmaar ekek dinkdiedinkdie wetewete watwat homhom gestuurgestuur hetomhetom verskoningverskoning daarvoorte vravra isis godop die tafeldie tafel lêtafel lê dielê die skameldie skamel beursievanskamel beursievan 'nbeursievan 'n hardwerkenden hardwerkende vrouenhardwerkende vrouen opvrouen op homop hom sithom sit 'nweet nie watnie wat hywat hy vanhy van ekonomieafvan ekonomieaf weetekonomieaf weet nieweet nie maarnie maar ekmaar ek dinkdieek dinkdie wetedinkdie wete watwete wat homwat hom gestuurhom gestuur hetomgestuur hetom verskoninghetom verskoning daarvoorverskoning daarvoor tedaarvoor te vrate vra isvra is god

Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self. -C.J. Langenhoven
ons-glo-aan-die-vreemde-profeet-omdat-al-wat-ons-van-hom-weet-goed-is-dit-moet-goed-wees-want-ons-hoor-dit-van-hom-self
Jy eet aan jou eie tafel lekker omdat jy weet hoe dit in die kombuis toegaan. Aan die vreemde, omdat jy dit nie weet nie. -C.J. Langenhoven
jy-eet-aan-jou-eie-tafel-lekker-omdat-jy-weet-hoe-dit-in-die-kombuis-toegaan-aan-die-vreemde-omdat-jy-dit-nie-weet-nie
Die geheim van om 'n besigheid te bedryf, is om iets te weet wat niemand anders weet nie. -Aristotle Onassis
die-geheim-van-om-'n-besigheid-te-bedryf-is-om-iets-te-weet-wat-niemand-anders-weet-nie
Ek het baie paaie geloop op die ou wêreld en ek weet van meer wat ander mense probeer het; maar op die ou end weet ek nie van 'n ligter pad as die regte nie. -C.J. Langenhoven
ek-het-baie-paaie-geloop-op-die-wêreld-ek-weet-van-meer-wat-ander-mense-probeer-het-maar-op-die-end-weet-ek-nie-van-'n-ligter-pad-as-die-regte
As jy iets wil weet wat niemand weet nie, gaan lees wat almal lees, net 'n jaar daarna. -Ralph Waldo Emerson
as-jy-iets-wil-weet-wat-niemand-weet-nie-gaan-lees-wat-almal-lees-net-'n-jaar-daarna