...oor alles hou die wurm wagen stof en as is al wat bly:Want swart en droef,die hoogste troefoor ál wat roer,is Skoppensboer.


oor-alles-hou-die-wurm-wagen-stof-as-is-al-wat-blywant-swart-droefdie-hoogste-troefoor-ál-wat-roeris-skoppensboer
eugene n. maraisooralleshoudiewurmwagenstofasisalwatblywantswartdroefdiehoogstetroefoorlroerisskoppensboeralles houhou diedie wurmwurm wagenwagen stofstof enen asas isis alal watswart enhoogste troefoorál watoor alles houalles hou diehou die wurmdie wurm wagenwurm wagen stofwagen stof enstof en asen as isas is alis al wathoogste troefoor áltroefoor ál watoor alles hou diealles hou die wurmhou die wurm wagendie wurm wagen stofwurm wagen stof enwagen stof en asstof en as isen as is alas is al wathoogste troefoor ál watoor alles hou die wurmalles hou die wurm wagenhou die wurm wagen stofdie wurm wagen stof enwurm wagen stof en aswagen stof en as isstof en as is alen as is al wat

Die hoogste reg is dikwels die hoogste onreg(Summum ius summa iniuria) -Marcus Tullius Cicero
die-hoogste-reg-is-dikwels-die-hoogste-onregsummum-ius-summa-iniuria
Net pagters onsvan stof en donsom oor te voer aanSkoppensboer. -Eugene N. Marais
net-pagters-onsvan-stof-donsom-oor-te-voer-aanskoppensboer
Dit is goed om jou in die stof te werp as jy 'n fout begaan het, maar dit is nie goed om daar te bly lê nie. -Francois-René de Chatneaubriand
dit-is-goed-om-jou-in-die-stof-te-werp-as-jy-'n-fout-begaan-het-maar-dit-is-nie-goed-om-daar-te-bly-lê-nie
?Die dood is 'n swart kameel wat voor elke ou se hek kniel. -Abd-El-Kader
die-dood-is-'n-swart-kameel-wat-voor-elke-se-hek-kniel
Die dood is 'n swart kameel wat voor elke ou se hek kniel. -Abd-El-Kader
die-dood-is-'n-swart-kameel-wat-voor-elke-se-hek-kniel